English   Danish

2016/2017  DIP-DSCMO1069U  Økonomistyring

English Title
Management Accounting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (SCM)
Kursusansvarlig
  • Sof Thrane - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
  • Supply chain management and logistik/Supply chain management and logistics
  • Økonomi/Economics
Sidst opdateret den 09-02-2017
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Viden:
Den studerende skal opnå viden om hvordan virksomheden værdikæde styres ud fra et økonomisk perspektiv, og hvordan styringsredskaberne påvirker materiale- og informationsstrømmenes effektivitet.

Færdigheder:
Den studerende skal kunne:
• Analysere en given organisations økonomistyring
• Relatere økonomistyringsværktøjerne til målsætninger for supply chain management.

Kompetencer:
• Den studerende skal kunne forstå og diskutere de enkelte økonomistyringsværktøjer og teorier samt relatere dem til hinanden.
• Den studerende skal kunne forstå de økonomiske rationaler i supply chain management.
Prøve/delprøver
Økonomistyring:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Med følgende forberedelsestid: 20 Minutter
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Forår, Fastsættes i studievejledningen på my.cbs.
Rettidig framelding til eksamen fastsættes i studievejledningen på my.cbs.
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se listen nedenfor:
Af hjælpemidler må anvendes bøger, kompendium, lommeregner, artikler, cases, powerpoints samt egne noter anvendt i forbindelse med undervisningen. Det er også tilladt at medbringe noter elektronisk, men der må ikke gøres brug af internet til forberedelsen.
Hjælpemidlerne må kun anvendes i eksamensforberedelsetidsrummet.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Rettidig framelding til eksamen fastsættes i studievejledningen på my.cbs.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamensspørgsmålene er formuleret som korte problemstillinger, der tager udgangspunkt i fagets teorier og modeller suppleret med et par stikord, eksempelvis:

     Redegør for elementerne i Processing cycle effeciency

     Stikord

     -          PCE

     -          Kaizen

Det forventes, at den studerende laver en selvstændig præsentation af eksamensspørgsmålets problemstilling, tolkning samt eksempler fra de cases, der er en del af pensum.

Undervejs vil der være muligheder for uddybende spørgsmål, præciseringer go perspektiveringer, dog bliver den studerende udprøvet i det konkrete eksamensspørgsmål. Formen forventes at være kendetegnet ved åben dialog omkring både problemstilling, argumentation og vinkler.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget har til formål at bibringe de studerende en indsigt i, hvordan virksomheders aktiviteter i værdikæden kan styres med udgangspunkt i en økonomisk indfaldsvinkel. Faget forsøger både at bibringe de studerende en indsigt i, hvad økonomisk ledelse vil sige, og at skabe kendskab til en række nyere koncepter inden for økonomistyringsområdet, der i særlig grad er relevant for Supply Chain Management.

 

• Total cost ownership

• Target costing 

• Activity based costing
• Balanced Scorecard
• Strategic cost management

 

Det forventes at de studerende deltager aktivt i undervisningen

Undervisningsformer
Dialogbaserede forelæsninger
Studenterarbejdstimer
Forberedelse og fremmøde 30 * 4 120 timer
Forberedelse til eksamen 17,3 timer
Yderligere oplysninger

For yderligere information kontakt Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Studieadministrator: Pernille Nielsen, pen.om@cbs.dk
Fagansvarlig: Sof Thrane sth.om@cbs.dk

Foreløbig litteratur

Kompendium til faget

Sidst opdateret den 09-02-2017