English   Danish

2016/2017  DIP-DSCMO1076U  Business Project

English Title
Business Project

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (SCM)
Kursusansvarlig
  • Aseem Kinra - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
  • Strategi/Strategy
  • Supply chain management and logistik/Supply chain management and logistics
  • Økonomi/Economics
Sidst opdateret den 05-12-2016
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Viden:
Projektarbejdet giver den studerende viden om hvordan en SCM-problemstilling identificeres, formuleres og analyseres med henblik på at skabe værdi for en eller flere virksomheder. Den studerende opnår desuden viden om hvordan et litteraturreview kan gennemføres, samt hvordan de kompetencer der er tillært på første studieår af HD(SCM) kan udfoldes i en konkret praksis.

Færdigheder:
Den studerende skal kunne:
• Formulere et relevant, veldefineret og problemløsende problem, som kan styre og strukturere arbejdet med projektet.
• Gennemføre og beskrive et litteraturreview der er dækkende for det valgte problemområde.
• Vælge, beskrive og anvende en undersøgelsesmetode der passer til den opstillede problemstilling.
• Vælge, introducere, kombinere og anvende relevant teorier og analytiske modeller fra et eller flere af fagene eller fagområderne på første studieår af HD(SCM).
• Gennemføre egen empiriindsamling i form af interviews, observationer, spørgeskemaer, data fra virksomheder og/eller andre kilder.
• Gennemføre en grundig og struktureret analyse af den valgte problemstilling.
• Besvare og perspektivere den opstillede problemstilling.
• Udarbejde en konkret implementeringsplan for den anbefalende løsning.
• Redegøre for projektarbejdets organisering og styring.
• Præsentere projektets resultater på en klar og overbevisende måde.

Kompetencer:
Den studerende opnår kompetence i at gennemføre SCM-analyser der hviler på et solidt metodisk og teoretisk fundament. Med denne kompetence får den studerende fundamentet til at kunne gennemføre problemløsende analyser af SCM-problemstillinger i egen virksomhed.
Prøve/delprøver
Business Project:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 2-4
Omfang af skriftligt produkt Max. 50 sider
Ved individuel prøve skrives max. 30 sider

Jvnf. studieordningens § 6 er der også mulighed for individuel prøve, som så gælder både det skriftlige produkt og mundtlig eksamen.
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer og Sommer, Frist for aflevering af en foreløbig problemformulering samt dato for rettidig framelding til eksamen fastsættes i studievejledningen på my.cbs.
Hjælpemidler der må medbringes Uden hjælpemidler
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Ved omprøve afleveres efter samråd med vejleder et forbedret eller nyt projekt.
Sidste frist for rettidig aflevering af Business Projekt samt rettidig framelding til eksamen fastsættes i studievejledningen på my.cbs.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den mundlige prøve tager udgangspunkt i projektet, men kan omfatte andre teorier og modeller, der kunne have været brugt til analyse og løsning af den opstillede problemstilling. Der foretages ved eksamen en helhedsvurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.

Eksamen varer ca. 15 minutter pr. studerende. De resterende ca. 5 minutter pr. studerende benyttes til votering og karaktergivning. Det forventes, at du/gruppen starter eksamen med at præsentere og perspektivere de opnåede resultater. Efter den indledende præsentation benyttes resten af tiden i lokalet til dialog mellem vejleder/eksaminator, ekstern censor og opgaveskriver(e).


Problemformulering

 

Der udarbejdes en foreløbig problemformulering, som skal have et omfang på 1-2 sider og indeholde:

 

  • Beskrivelse af problemfeltet (Hvad er udfordringen/dilemmaet og for hvem?).
  • Formulering af undersøgelsesspørgsmålet, samt eventuelt underspørgsmål.
  • Hvilke teorier og modeller vil vi anvende?
  • Hvordan vil vi konkret/metodisk gribe det an?

Vejledning

Projektet vejledes af en af de til studiet tilknyttede lærere. Vejleder tildeles af studiet.

Vejledningen omfatter 6 timer pr. gruppeprojekt. Ved individuelt projekt ydes der 3 timers vejledning.
Vejledningen koncentreres om diskussion af den endelige problemformulering og teorianvendelse. Vejlederen skal ikke læse udkast til samtlige dele af rapporten igennem. Men det er vigtigt, at de studerende undervejs får feedback på nogle af deres analyser fra vejlederen. Det er de studerendes ansvar at opsøge vejleder og styre vejledningsprocessen.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål er at give den studerende viden, færdigheder og kompetencer inden for problemløsende Supply Chain Management (SCM)-analyse der hviler på et solidt metodisk og teoretisk fundament.

Første del af kurset består af to workshops hvor metoder af relevans for arbejdet med projektet introduceres og diskuteres. I anden del af kurset gennemfører den studerende individuelt eller i projektgruppe samt i henhold til anvisningerne fra de to workshops det egentlige projektarbejde. Der er mulighed for løbende konsultation af tilknyttet vejleder. Afslutningsvist afrapporteres projektet skriftligt i en projektrapport.

Pædagogik: Efter fælles projektopstart i form af to dialogbaserede workshops arbejder den studerende selvstændigt eller i projektgruppe med mulighed for løbende konsultation af tilknyttet vejleder.

Undervisningsformer
Workshops samt selvstændigt projektarbejde.
Studenterarbejdstimer
Hours for teaching including exercises and workshops with lecturers and guest speakers 6 timer
Hours for supervision on student project with dedicated supervisors 6 timer
Student preparation hours for lectures and supervision including preparations of lecture notes, meeting agendas and project drafts and proposals 42 timer
Project research and project report preparation hours 78,5 timer
Exam presentation preparation 5 timer
Yderligere oplysninger

For yderligere information kontakt Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Studieadministrator: Pernille Nielsen pen.om@cbs.dk
Fagansvarlig: Aseem Kinra aki.om@cbs.dk

Foreløbig litteratur


Den studerendes litteraturliste til projektet
 

Sidst opdateret den 05-12-2016