English   Danish

2010/2011  BA-2PRO  Tværfagligt 2. årsprojekt

English Title
Tværfagligt 2. årsprojekt

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation
Kursusansvarlig
Hans Krause Hansen
Fagområde/Category
 • Kommunikation/Communication
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organization
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
 • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
 • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal være i stand til:
 • At udforme og afgrænse en konkret problemformulering inden for temarammen ’organisation og forandring’ med henblik på analyse af en organisation som den studerende selv har valgt.
 • At beskrive, analysere og diskutere den udformede problemstilling med afsæt i de kommunikationsteoretiske og erhvervsøkonomiske fagområder, herunder at begrunde og redegøre for de konkrete teorivalg i forhold til besvarelse af problemformuleringen samt anvende dem i konkrete, empiriske analyser.
 • At udvælge og analysere samt vurdere pålideligheden af empiri samt begrunde relevansen heraf i forhold til projektets problemstilling og den specificerede organisation.
 • At beskrive projektets videnskabsteoretiske og metodiske udgangspunkt.
 • At strukturere fremstillingen i en sprogligt klar og veldisponeret form.
Eksamen
Tværfagligt 2.årsprojekt
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Maj/juni og August
Eksamination
Prøven har form af et tværfagligt projekt, der udarbejdes i grupper à 4-5 personer. 4 personer skriver max 50 normalsider, 5 personer skriver max 60 normalsider. Én person skriver ved individuel aflevering max 20 sider. Projektet danner udgangspunkt for en efterfølgende individuel mundtlig eksamen på 20 minutter. Der afsættes 30 minutter til den enkelte studerende, idet der påberegnes 10 minutter til feedback. Der gives karakter på baggrund af en samlet bedømmelse af den skriftlige og den mundtlige præstation. Ved bedømmelsen af prøven indgår den studerendes stave- og formuleringsevne i bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen.

Omprøve: Hvis den studerende ikke består den ordinære prøve kan han/hun gå til en mundtlig omprøve med udgangspunkt i det allerede udarbejdede projekt samt et tillæg af 5 normalsider. Som grundlag herfor afgiver bedømmerne senest ugedagen efter den mundtlige eksamination en skriftlig kritik af den pågældende studerendes eksamenspræstation med tilhørende angivelse af kravene til det supplerende materiale. Sygeprøve: Studerende, der pga. sygdom er forhindrede i at deltage i den ordinære mundtlige prøve, kan gå til en mundtlig sygeprøve. Studerende, der pga. sygdom er forhindrede i at deltage i projektudarbejdelsen, skal aflevere et nyt projekt og derefter til en mundtlig prøve med udgangspunkt i det afleverede projekt.
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

2. års projektet er det andet større projekt på bacheloruddannelsen. Formålet med projektet er at styrke de studerendes evner til at bearbejde den viden der er opnået gennem det andet år.
Formålet kan opdeles i to: For det første skal de studerende lære at arbejde problemorienteret i grupper. Her skal de lære at forstå og håndtere de udfordringer og fordele, der ligger i problemorienteret projektarbejde. For det andet skal de studerende anvende og videreudvikle deres faglige viden om teorier, perspektiver og metoder til analyse af erhvervsøkonomiske og kommunikationsstrategiske problemstillinger og således
1) styrke tilegnelsen af det teoretiske stof fra undervisningen på 2. år gennem selvstændigt og målrettet arbejde med et udvalg af teorier og perspektiver.
2) gøre erfaringer med muligheder og begrænsninger i samt relationer mellem de enkelte fag med henblik på at opbygge en forståelse for tværfaglighedens muligheder og udfordringer.
3) reflektere over forskellene i navnlig kommunikationsteoretiske og erhvervsøkonomiske perspektiver, og problemerne i at analysere, forstå og præsentere sådanne forskelle.
4) inddrage videnskabsteoretiske og metodiske overvejelser.
5) gå videre – på baggrund af 3. og 4. semesters opgaver og projekter - i indlæringen af en problemorienteret og projektorganiseret arbejdsmetode.
6) gøre erfaringer med at arbejde i grupper, der har deltagere med forskellig baggrund og holdning.

Litteratur

De følgende bøger – som alle kan lånes på CBS’ bibliotek – indeholder værdifuld information om, hvordan man håndterer problem- og projektorienteret arbejde:
• Olsen, Poul Bitsch & Kaare Pedersen (2003): Problemorienteret projektarbejde – en værktøjsbog. Roskilde Universitetsforlag.
• Rienecker, Lotte (2001): Problemformulering på de samfundsvidenskabelige uddannelser. København: Samfundslitteratur.
• Stray Jørgensen, Peter (1997): Formalia i universitetsopgaver – serviceafsnit, layout og typografi. København: Samfundslitteratur.