English   Danish

2010/2011  BA-BACH2  Bachelorprojekt

English Title
Bachelorprojekt

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 20 ECTS (600 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation
Kursusansvarlig
Hans Krause Hansen
Fagområde/Category
 • Kommunikation/Communication
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organization
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
 • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
 • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal være i stand til at:
 • Udforme og afgrænse en konkret problemformulering inden for temarammen ’strategi, organisation og kommunikation’ med henblik på analyse af en organisation som den studerende selv har valgt
 • Beskrive, analysere og diskutere den udformede problemstilling med afsæt i de samfundsdiagnostiske, kommunikationsteoretiske og erhvervsøkonomiske fagområder, som den studerende har været igennem på bachelorstudiet.
 • Redegøre for og begrunde de konkrete teorivalg, samt anvende dem i konkrete, empiriske analyser.
 • Diskutere teoriernes forskelle og ligheder, samt vurdere mulighederne for og begrænsningerne i at integrere dem.
 • Udvælge og analysere samt vurdere pålideligheden af empiri samt begrunde relevansen heraf i forhold til projektets problemstilling og den specificerede organisation.
 • Beskrive og diskutere projektets videnskabsteoretiske og metodiske udgangspunkt, herunder vurdere de implikationer det valgte udgangspunkt har for projektets analyser og resultater.
 • Strukturere fremstillingen og stoffet i en sprogligt klart og indholdsmæssigt veldisponeret form.
Eksamen
Bachelorprojekt
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Maj/juni og August
Eksamination
Prøven har form af et projekt, der udarbejdes enten individuelt eller i grupper på 2-5 personer. 1 person skriver max 40 normalsider, 2 personer skriver max 50 normalsider, 3-5 personer skriver max 60 normalsider. Projektet danner udgangspunkt for en efterfølgende individuel mundtlig eksamen.
Bachelorprojektet skal ledsages af en sammenfatning på 1 til 4 normalsider. Hvis bachelorprojektet udarbejdes på dansk, skal det være ledsaget af en engelsksproget sammenfatning (summary); skrives projektet på et fremmedsprog, skal sammenfatningen skrives på dansk. I bedømmelsen af projektet indgår også den fremmedsproglige kvalitet af det engelske summary, når projektet skrives på dansk og den fremmedsproglige kvalitet af selve projektet, når det skrives på engelsk, jf. dog § 34, stk. 2. Bachelorprojektet skal ligeledes ledsages af en ledelsesrapport på 1-4 normalsider. Rapporten indgår i bedømmelsen.
Ved bedømmelsen af prøven indgår den studerendes stave- og formuleringsevne i bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen. Der gives karakter på baggrund af en samlet bedømmelse af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Omprøve: Hvis den studerende ikke består den ordinære prøve kan han/hun gå til en mundtlig omprøve med udgangspunkt i det allerede udarbejdede projekt samt et tillæg af 5 normalsider. Som grundlag herfor afgiver bedømmerne senest ugedagen efter den mundtlige eksamination en skriftlig kritik af den pågældende studerendes eksamenspræstation med tilhørende angivelse af kravene til det supplerende materiale.
Sygeprøve: Studerende, der pga. sygdom er forhindrede i at deltage i den ordinære mundtlige prøve, kan gå til en mundtlig sygeprøve. Studerende, der pga. sygdom er forhindrede i at deltage i projektudarbejdelsen, skal aflevere et nyt projekt og derefter til en mundtlig prøve med udgangspunkt i det afleverede projekt.
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik