English   Danish

2010/2011  BA-BACHELOR3  Bachelorprojekt

English Title
Bachelor project

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 15 ECTS (450 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik
Kursusansvarlig
Dorte Kronborg
Fagområde/Category
  • Finansiering/Finance
  • Statistik og matematik/Statistics and mathematics
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Det er målet, at den studerende kan:
  • Afgrænse og identificere en erhvervsøkonomisk problemstilling, der kan løses ved brug af matematiske og erhvervsøkonomiske modeller og metoder
  • Demonstrere en systematisk forståelse af nøglemetoder indenfor det valgte område
  • Beskrive og forklare litteratur om den afgrænsede problemstilling
  • Udvælge, begrunde og anvende de nødvendige teknikker for den/de krævede analyser
  • Gennemføre analyser og både skriftligt og mundtligt rapportere disses resultater præcist, velstruktureret og udtømmende
  • Formulere sig klart og sikkert ved anvendelse af faglige begreber og metoder
  • Vurdere de opnåede resultaters implikationer for det valgte problemområde
Eksamen
Skriftligt projekt med individuelt mundtlig forsvar
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Maj/juni og August
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik