English   Danish

2010/2011  BA-BRAND  Branding

English Title
Branding

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation
Kursusansvarlig
Fabian Csaba
Fagområde/Category
  • Markedsføring/Marketing
  • Organisation/Organization
  • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
  • Den studerende skal kunne demonstrere overblik og indsigt i centrale faglige begreber, analytiske modeller og aktuelle problemstillinger indenfor brandledelse.
  • Den studerende skal kunne redegøre for branding som et mangefacetteret begreb, som ændrer form afhængigt af hvilken teoretisk tilgang, man iagttager ud fra. Der lægges vægt på den studerendes evne til at identificere og sammenligne de enkelte teorier, og forklare deres indbyrdes sammenhæng, herunder modsigelser.
  • Den studerende skal udvise evne til at anvende de forskellige teorier og tilgange til brands på praktiske cases, samt argumentere og reflektere over sit valg og fravalg af fagets begreber i case-analysen.
Eksamen
Branding
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni og August
Eksamination
Prøven er baseret på en at de studerende i grupper på 4-5 personer i løbet af tre døgn udarbejder en casebesvarelse af max. 15 normalsider (én person skriver max 5 sider), der sammen med fagets pensum danner udgangspunkt for en efterfølgende individuel mundtlig eksamen. Ved bedømmelsen af prøve indgår den studerendes stave- og formuleringsevne i bedømmelsesgrundlaget.
Bedømmelsen er en helhedsvurdering af det skriftlige arbejde og den mundtlige præstation.
Ved syge-/omprøve erstattes casebesvarelsen af en individuel mundtlig eksamen i hele pensum uden forberedelse.
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik