English   Danish

2010/2011  BA-DATALOGI1  Datalogi

English Title
Data

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 12 ECTS (360 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed To semestre
Placering Efterår , Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik
Kursusansvarlig
H. C. Pedersen Dorte Kronborg
Fagområde/Category
 • Statistik og matematik/Statistics and mathematics
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
 • definere og beskrive det aktuelle problem ud fra et foreliggende projektoplæg – projektformuleringen skal anvende matematisk notation, hvor det er relevant
 • beskrive problemstrukturen og definere de delproblemer, der indgår
 • beskrive metoder til løsning af de aktuelle delproblemer
 • beskrive en overordnet løsningsmodel, der samler løsningsmetoderne til de identificerede delproblemer
 • beskrive en plan for implementering af den overordnede løsningsmodel og definere præcise, realiserbare algoritmer for de indgående løsningsmetoder - beskrivelsen skal levere et velstruktureret og detaljeret logisk grundlag for den efterfølgende programkode
 • anvende de gennemgåede grundbegreber i C++ til udviklingen af et C++ program, der implementerer løsningsmodellen
 • anvende en modulariseret kodningsproces og udføre afgrænsede tests af enkeltmoduler
 • forklare og motivere en strategi til verificering og test af det udviklede C++ program
 • anvende denne teststrategi og frembringe et datagrundlag for at kunne
 • analysere og diskutere de anvendte løsningsmetoders og det fremstillede programs evne til at løse det givne problem
 • dokumentere hele arbejdsprocessen i en rapport
Eksamen
14 dages hjemmeopgave
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode April og August
Ordinære eksamen: Opgaven udarbejdes individuelt med et omfang på max. 30 sider. Én eksaminator deltager ved bedømmelsen Hvor antallet af eksaminander til syge-/omprøven tilsiger, at det er mest hensigtsmæssigt, kan den afholdes som en mundtlig prøve, hvor eksamensformen vil være en individuel 20 min mundtlig eksamen uden forberedelse med to eksaminatorer.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget er proces- og designorienteret. Derfor skal undervisningens mål ses på baggrund af et struktureret projektforløb i sammenhæng med målbeskrivelsen.
Grundbegreber i C++ og udvikling af programmer i C++.
Brug af Mathematica.
Introduktion og brug af numeriske metoder (numerisk analyse).
Løsning af opgaver med matematisk-økonomisk relevans på en computer. Introduktion af en struktureret udviklingsproces til fremstilling af programmer og arbejde med denne proces.

Litteratur

C-K.Cheung, G.E. Keough, C. Landraitis og R.H. Gross;
“Getting Started with Mathematica”, Wiley & Sons, Inc.

Pensum (efterår)
M & A: kapitel 1 - 5 )
Numerisk analyse: noter i form af bilag til kursusopgaver og øvelsesopgaver.

Programmel
Ved programmering i C++ anvendes Borland Turbo ++, version 3.0 vil blive udskiftet med ny version.
Desuden Mathematica, version 3.0

Pensum (forår):
M & A: kapitel 6, 7, 8 og 10 til og med side 583 (forår)
Mathematica læses efter lærebog: “Getting Started with Mathematica”, (forår).

Numerisk analyse (forår):
Noter ved H.C. Pedersen (case-orienteret)
Gives som bilag/baggrundsmateriale til øvelsesopgaver og projekter som inddrager flg emner fra den numeriske analyse:
• numeriske bestemmelse af egenværdier og vektorer
• ulineær programmering (optimering)
• overbestemte ligningssystemer og mindste kvadraters metode
• numerisk bestemmelse af løsninger til systemer af ulineære ligninger