English   Danish

2010/2011  BA-EOK_BAP  BA-projekt

English Title
BA-projekt

Kursusinformation

Sprog Engelsk
Point 15 ECTS (450 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
6. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i Engelsk og Organisationskommunikation
Kursusansvarlig
TBA
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
For så vidt angår projektrapporten skal den studerende kunne
• identificere og formulere en velafgrænset problemstilling
• belyse problemstillingen fyldestgørende ved hjælp af indsamlet relevant empirisk materiale og relevant faglig litteratur
• vælge og anvende relevante teorier, værktøjer og metoder på den pågældende problemstilling og argumentere logisk for den eller de valgte løsninger
• vælge en i forhold til problemstillingen passende balance mellem refererende fremstilling, selvstændig analyse og fortolkning samt diskussion
• formidle undersøgelsen og dens resultat(er) i veldokumenteret, logisk og velstruktureret form
• angive kilder korrekt og konsekvent både i selve rapporten og i litteraturlisten under anvendelse af en anerkendt formalia-model
• udtrykke sig i et klart og korrekt sprog i overensstemmelse med de konventioner der gælder for akademiske fremstillinger

For så vidt angår den mundtlige eksamination skal den studerende kunne
• give en kort og dækkende redegørelse for problemstilling og hovedkonklusioner
• argumentere for valg af kilder og arbejdsmetode
• demonstrere fyldestgørende kendskab til projektets indhold
• perspektivere projektets problemstilling
• deltage selvstændigt og aktivt i en dialog med eksaminator
• udtrykke sig på et flydende og varieret sprog med korrekt anvendelse af den relevante fagterminologi
Eksamen
BA-projekt
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Sommertermin
Projektet: Omfang: Den samlede rapport skal være på 13 - 17 NS pr. studerende. Udarbejdes projektrapporten individuelt, skal den være på 20 - 24 NS Indholdsfortegnelse, illustrationer, referenceliste og bilag skal ikke medregnes. På forsiden af opgaven anføres, hvor mange NS den er på. Opgaven skal skrives på engelsk Resumé: Maks. 2 NS som ikke indgår i omfanget af den samlede projektrapport. Resumé skrives på dansk. Den mundtlige eksamination: Varighed: 20 min. inkl. Votering Eksaminationen afvikles på engelsk Hjælpemidler: Projektrapporten Bedømmelse: 1 karakter efter 7-trinsskala. Karakteren tæller dobbelt. Censur: Ekstern censur Karakteren er udtryk for en helhedsbedømmelse af den fælles skriftlige opgave og den individuelle mundtlige præstation. I bedømmelsen indgår ud over det faglige indhold den studerendes stave- og formuleringsevne således at en god og forståelsesfremmende sprogbehandling kan påvirke karakteren i opadgående retning mens en dårlig og forståelseshæmmende sprogbehandling kan påvirke karakteren i nedadgående retning. Resuméet kan på tilsvarende måde påvirke karakteren i opad- eller nedadgående retning. Det faglige indhold skal altid vægte tungest. Syge-/omprøve Som den ordinære prøve. Man kan: 1) Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af den skriftlige projektrapport til den ordinære prøve, men været syg til den mundtlige prøve, afvikles syge-/omprøven på baggrund af det allerede indleverede projekt. Den studerende afleverer det tidligere udarbejdede gruppeprojekt uændret. 2) Hvis den studerende ikke har deltaget i udarbejdelsen af et projekt ved den ordinære prøve på grund af sygdom, kan den studerende aflevere et individuelt eller med 1-3 studerende
Eksamination
Projektet:
Omfang: Den samlede rapport skal være på 13 - 17 NS pr. studerende. Udarbejdes projektrapporten individuelt, skal den være på 20 - 24 NS
Indholdsfortegnelse, illustrationer, referenceliste og bilag skal ikke medregnes.
På forsiden af opgaven anføres, hvor mange NS den er på.
Opgaven skal skrives på engelsk
Resumé: Maks. 2 NS som ikke indgår i omfanget af den samlede projektrapport. Resumé skrives på dansk.

Karakteren er udtryk for en helhedsbedømmelse af den fælles skriftlige opgave og den individuelle mundtlige præstation. I bedømmelsen indgår ud over det faglige indhold den studerendes stave- og formuleringsevne således at en god og forståelsesfremmende sprogbehandling kan påvirke karakteren i opadgående retning mens en dårlig og forståelseshæmmende sprogbehandling kan påvirke karakteren i nedadgående retning. Resuméet kan på tilsvarende måde påvirke karakteren i opad- eller nedadgående retning. Det faglige indhold skal altid vægte tungest.
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

I 6. semester arbejder de studerende med et selvstændigt projekt og udarbejder en projektrapport. Projektrapporten udarbejdes typisk i grupper på 2 - 4 studerende. De studerende vælger selv inden for hvilke(t) af studiets fagområder de ønsker at skrive projekt. Projektet skal tage udgangspunkt i en problemstilling inden for fagområdet og skal inddrage relevant teori og metode fra fagets kurser.

Undervisningsformer
M.a. forelæsninger, workshops og vejledning