English   Danish

2010/2011  BA-EOK_BAS  British and American studies

English Title
British and American studies

Kursusinformation

Sprog Engelsk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
2. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i Engelsk og Organisationskommunikation
Kursusansvarlig
Malene Djursaa
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal kunne
  • besvare de stillede spørgsmål inden for pensum selvstændigt, fyldestgørende og korrekt
  • demonstrere omfattende empirisk viden inden for de gennemgåede emner
  • demonstrere evne til selvstændig analyse med inddragelse af kursets centrale begreber og/eller teorier
  • strukturere sin besvarelse klart
  • formidle sin viden på et idiomatisk, flydende og korrekt engelsk
Eksamen
British and American studies
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Sommertermin
Ordinær prøve: Prøveform: Skriftlig 4-timers stedprøve uden hjælpemidler Prøven afvikles på CBS PC: PC-mulighed 4: jf. Muligheder ved skriftlige eksaminer der afholdes ved brug af CBS´PCer. Censur: Intern censur Bedømmelse: 1 karakter efter 7-trinsskalaen Prøvesprog: Engelsk Syge/omprøve: Som den ordinære prøve
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Der arbejdes med analyse af politiske, sociale og kulturelle forhold i den engelsksprogede verdens to “hovedlande”, Storbritannien og USA. Hvor det er muligt og hensigtsmæssigt arbejdes der komparativt, med inddragelse af relevante teoretiske og historiske forståelsesrammer. Emnerne vil sædvanligvis inkludere:
• befolkningsgrupper og identiteter
• det politiske system og partierne
• medierne og deres rolle i politik og samfund
• social- og uddannelsespolitik
• arbejdsmarkedsforhold
• politiske og økonomiske relationer med omverdenen

Arbejdsbelastning
Undervisning 25 timer
Forberedelse (herunder øvelser) 80 timer
Selvstændig tilegnelse af fagligt stof 25 timer
Afleveringsopgaver 20 timer
Eksamen incl. eksamensforberedelse 75 timer
I alt 225 timer
Yderligere oplysninger

Der kræves ingen særlige forudsætninger, ud over evne til at følge kurset på engelsk.

Litteratur

• Malene Djursaa og Charlotte Werther (2011). Rose and Crown: Ideas and Identities in British Politics and Society, 3rd edn. København: Handelshøjskolens Forlag.
• Russell Duncan and Joseph Goddard (2009). Contemporary America, 3rd edn.UK: Palgrave Macmillan.
• Desuden henvises der til supplerende artikler.