English   Danish

2010/2011  BA-EOK_CC  Corporate communication

English Title
Corporate communication

Kursusinformation

Sprog Engelsk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i Engelsk og Organisationskommunikation
Kursusansvarlig
Henrik Merkelsen
Fagområde/Category
  • Kommunikation/Communication
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal kunne
• demonstrere kendskab til fagets teorier, modeller og metoder
• teoretisk såvel som empirisk redegøre for sammenhængen mellem organisationens forskellige kommunikationsfunktioner
• på tilfredsstillende vis analysere empiriske forhold af relevans for organisationens eksterne kommunikation, herunder redegøre for samspillet med den interne kommunikation
• diskutere og vurdere anvendeligheden af fagets teorier, modeller og metoder i forhold til empiriske problemstillinger, herunder samspillet mellem empiri, teori og videnskabsteoretisk position

I den skriftlige fremstilling skal den studerende
• demonstrere metode- og formidlingsmæssig sikkerhed, herunder:
• formulere sig klart og præcist med anvendelse af det relevante fagsprog
• angive kilder korrekt og konsekvent i besvarelsen
• sikre intern sammenhæng i besvarelsen
Eksamen
Corporate communication
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni
Ordinær prøve: Prøveform: Individuel mundtlig prøve på basis af 72 timers gruppecase Varighed: 20 min. inkl. votering Længde: 18-20 NS pr. gruppe à 4-5 studerende inkl. indholdsfortegnelse og litteraturliste. Eksamenssprog: Engelsk Syge/omprøve: Prøveform: Mundtlig eksamen i pensum uden forberedelse Eksamenssprog: Engelsk
Eksamination
Individuel mundtlig prøve på basis af 72 timers gruppecase
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset introducerer til corporate communication som en overordnet holistisk tilgang til at koordinere og integrere organisationers interne og eksterne kommunikation. I forlængelse af det overvejende interne perspektiv på organisationers kommunikation på kurset The Organization and its communication vil dette kursus have den eksterne kommunikation som omdrejningspunkt for integration af discipliner så som public relations, public affairs og investor relations. Branding og forholdet mellem virksomhedens identitet, image og omdømme vil som et centralt element blive behandlet ud fra forskellige teorier og modeller.

Undervisningsformer
Kurset består af en kombination af forelæsninger, holdundervisning, diskussioner, samt mundtlige og skriftlige øvelser. For at sætte kurset ind i en realistisk og praktisk sammenhæng vil en del af kurset være bygget op omkring en eller flere caseopgaver.
Den studerende forventes at arbejde intensivt i studiegrupper som led i forberedelsen til casearbejdet.
Arbejdsbelastning
Undervisning 25 timer
Forberedelse 100 timer
Hjemmeopgaver 30 timer
Eksamen 70 timer
I alt 225 timer
Litteratur

Cornelissen, J. (2008): Corporate Communication. A guide to theory and practice. London: Sage
Relevante artikler som gøres tilgængelige i forbindelse med undervisningen.