English   Danish

2010/2011  BA-EOK_CIC  Culture and intercultural communication

English Title
Culture and intercultural communication

Kursusinformation

Sprog Engelsk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
1. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i Engelsk og Organisationskommunikation
Kursusansvarlig
Ole Emil Rasmussen
Fagområde/Category
  • Kommunikation/Communication
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal kunne:
  • definere og diskutere moderne kulturteorier og tilgange til interkulturel kommunikation
  • analysere en interkulturel kommunikation og identificere områder, hvor kommunikation går galt p.g.a. kulturelle forskelligheder
  • kritisk vurdere de mest anvendte teorier og deres relevans i relation til den aktuelle globaliseringsproces
  • foretage en begrundet udvælgelse af overordnede tilgange og konkrete modeller og begreber til analyse af en udleveret case
  • analysere casen ved hjælp af de udvalgte modeller og begreber
  • identificere og forklare kulturens rolle i den kommunikation, der finder sted i casen
  • vurdere casens kommunikative forløb og evt. foreslå forbedringer, fx hvordan kunne kulturbetingede misforståelser være undgået eller hvordan kunne den kulturelle tilpasning optimeres?
  • fremsætte teoretiske og analytiske pointer i et klart og korrekt sprog, der overholder de akademiske konventioner mht. stilleje, argumentationsformer, litteraturhenvisninger, etc.
Eksamen
Culture and intercultural communication
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Vintertermin
Prøveform: Skriftlig individuel casebaseret hjemme-opgave. Opgaven udleveres ved undervisningens afslutning Varighed: Den studerende har 14 dage til udarbejdelse af opgaven Omfang: Maks. 5-7 NS Prøvesprog: Engelsk Syge/omprøve: Som den ordinære, Ved syge/omprøven udleveres ny case
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Det overordnede mål med kurset er, at give den studerende viden om og indsigt i hvordan budskaber opfattes forskelligt afhængig af den kultur de kommunikeres i. Samtidig er målsætningen at den studerende kan bruge sin interkulturelle forståelse i sin egen kommunikation.

Dette søges opnået gennem brug af relevant moderne litteratur, samt brug af praktiske eksempler og cases.

Undervisningsformer
Undervisningsformen består af forelæsninger og holdundervisning samt skriftlige hjemmeopgaver. I holdundervisningen indgår der øvelsesestimer med casebaseret undervisning.
Arbejdsbelastning
Undervisning 20 timer
Forberedelse 70 timer
Selvstendig tilegnelse af fagligt stof 20 timer
Afleveringsopgaver 40 timer
Eksamen incl. eksamensforberedelse 75 timer
I alt 225 timer
Litteratur

Ting-Toomey, S. (1999). Communicating across cultures. New York: Guilford Press