English   Danish

2010/2011  BA-EOK_LE  Legal English

English Title
Legal English

Kursusinformation

Sprog Engelsk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i Engelsk og Organisationskommunikation
Kursusansvarlig
Dorrit FaberMette Hjort-Pedersen
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal kunne
  • forstå en kontrakttekst med alle detaljer der er væsentlige for opgavens løsning
  • gengive indholdet på målsproget med et i forhold til kommunikationssituationen passende ordforråd, herunder den juridiske fagterminologi, således at oversættelsen kan indgå som oplæg i en praksisnær kommunikationssituation
  • vise kendskab til de sproglige og stilistiske konventioner som er typiske for kontrakttekster
  • udtrykke sig med en høj grad af overensstemmelse med normerne for sprogets opbygning, morfologi, syntaks og ortografi, og uden kommunikationsforstyrrende fejl
  • tilpasse målsprogteksten til modtageren, kommunikationssituationen og tekstens funktion
Eksamen
Legal English
Karakterskala 7-trins skala
Eksamensperiode Sommertermin
Prøveform: Skriftlig stedprøve – oversættelse til dansk eller engelsk. Oversættelsesretning afgøres ved lodtrækning, og offentliggøres senest 5 dage inden eksamen. Omfang: Den udleverede opgave har et omfang på ¾ NS. Varighed: Til opgaveløsningen har de studerende 3 timer. Hjælpemidler: Alle skriftlige hjælpemidler Prøven afvikles på CBS PC: PC-mulighed 5: jf. Muligheder ved skriftlige eksaminer der afholdes ved brug af CBS´PCer Censur: Ekstern censur Bedømmelse: En karakter efter 7-trinsskalaen Prøvesprog: Dansk og engelsk Syge/omrøve: Som den ordinære prøve
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Det overordnede mål med Legal English er at den studerende tilegner sig viden om udvalgte juridiske forhold i et komparativt perspektiv. Yderligere skal den studerende kunne forstå relevante danske og engelske juridiske tekster og gengive indholdet heraf i oversættelse til det pågældende målsprog. I den forbindelse skal den studerende demonstrere kendskab til juridiske teksters særlige sproglige karakteristika og til principper for kilde- og målsprogsorientering ved oversættelse mellem to juridiske systemer og kulturer. Endelig forventes den studerende at kunne bruge relevante fagtermer samt at have kendskab til og kunne anvende relevante hjælpemidler på en hensigtsmæssig
måde.

Undervisningsformer
Interaktive forelæsninger, gruppearbejde, workshops, hjemmeopgaver (individuelle)
Yderligere oplysninger

Yderligere informationer om kurset:
Mette Hjort-Pedersen (ISV) og Dorrit Faber (ISV)

Litteratur

Essentials of Business Law, MacInture E.
Introduction to English Legal Language, Faber D., Hjort-Pedersen M., Klinge A.