English   Danish

2010/2011  BA-EOK_MD  Market discourses

English Title
Market discourses

Kursusinformation

Sprog Engelsk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
3. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i Engelsk og Organisationskommunikation
Kursusansvarlig
Charlotte Werter
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal kunne
  • selvstændigt identificere, motivere og formulere en fagrelevant problemstilling inden for de behandlede emner
  • indsamle relevant information til belysning af projektets problemstilling samt forholde sig kritisk til, skabe sig overblik over og strukturere den fundne information
  • selvstændigt analysere projektets problemstilling og nå frem til velfunderede konklusioner under inddragelse af kursets og fagområdets centrale begreber og/eller teorier
  • demonstrere omfattende empirisk viden inden for de gennemgåede emner
  • perspektivere projektet til andre dele af kursets stofområde og indgå i dialog om hele pensum
  • strukturere både skriftlig og mundtlig besvarelse klart og logisk
  • formidle sin viden på et idiomatisk, flydende og korrekt engelsk
Eksamen
Market discourses
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Ordinær prøve: Prøveform: Individuel mundtlig prøve med udgangspunkt i projektopgave udarbejdet i grupper af 2-4. Bedømmelsen baseres på en helhedsvurdering af projektopgaven og den mundtlige præstation. Omfang af gruppeprojekt: 4-6 NS pr. studerende ekskl. indholdsfortegnelse og litteraturliste. Varighed mundtlig prøve: 20 min inkl. votering. Censur: Intern censur Bedømmelse: En karakter efter 7-trinsskalaen Prøvesprog: Engelsk Syge/omprøve: Som den ordinære prøve. Man kan: 1. Indlevere det tidligere udarbejdede gruppeprojekt uændret 2. Indlevere nyt projekt, enten sammen med 1-3 andre eller alene. Nyt projektemne skal godkendes af kursets koordinator
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kursets formål er at styrke den studerendes evne til at anvende kritisk diskursanalyse til samfunds- og kulturanalyse for derigennem at udvide dennes kendskab til engelsksprogede markedsdiskurser. Den studerende præsenteres for:
1) begreber og redskaber til at analysere udviklingen af diskurser på forskellige engelsksprogede markeder med særlig henblik på koblingen mellem sprogbrug, argumentationsopbygning og interesser, og
2) samfundsmæssige forhold og begreber, herunder magt og hegemoni, og relevante historiske, økonomiske, politiske og institutionelle forudsætninger for disse diskurser.

Undervisningsformer
Kurset består af forelæsninger samt en række holdtimer, hvor relevante emner og cases analyseres under anvendelse af diskurs- og samfundsteori og de i forelæsningerne introducerede begreber.
Undervisningen lægger op til, at de studerende i slutningen af forløbet gennemfører et projektarbejde i grupper med henblik på udarbejdelse af et eksamensprojekt.
Arbejdsbelastning
Undervisning 20 timer
Forberedelse (herunder øvelser) 55 timer
Afleveringsopgaver 40 timer
Projektskrivning 80 timer
Eksamen incl. eksamensforberedelse 30 timer
I alt 225 timer
Yderligere oplysninger

Ønskelige forudsætninger er at den studerende har fulgt kurserne Text and text production og British and American studies

Litteratur

Bitsch Olsen, Poul & Pedersen, Kaare (2008). Problem-Oriented Project Work. Frederiksberg: Roskilde University Press, Chapters 13 to 15
Fairclough, Norman (2003). Analysing Discourse: Textual analysis for social research. London and New York: Routledge
Fairclough, Norman (2001). Critical discourse analysis as a method in social scientific research. In Wodak, Ruth & Meyer, Michael (eds.) Methods in Critical Discourse Analysis. London: Sage
Fairclough, Norman (2000). New Labour, New Language? London and New York: Routledge.
Finlayson, Alan & Martin, James ((2008). ‘It Ain’t What You Say…’: British Political Studies and the Analysis of Speech and Rhetoric. British Politics, 3, 445-464
Flyvbjerg, Bent (2001). Making Social Science Matter. Why social inquiry fails and how it can succeed again. Cambridge: Cambridge University Press
Joseph, John E. (2006). Language and Politics. Edinburgh: Edinburgh University Press
Montgomery, Martin (2008). An Introduction to Language and Society. London and New York: Routledge
Phillips, Louise & Jørgensen, Marianne W. (2002). Discourse Analysis as Theory and Method. London: Sage
Smith, Joe (2009). From science to ethics. In Peake, Stephen and Smith, Joe. Climate Change. From science to sustainability (Ch.5 pp. 175-190). OUP

Werther, Charlotte (1997). Den britiske unionsdiskurs: Et diskursanalytisk perspektiv. In Hjort, Katrin (ed.), Diskurs: Analyser af tekst og kontekst (pp. 211-233). Copenhagen: Samfundslitteratur
Wodak, Ruth & Meyer, Michael (eds.)(2001). Methods of Critical Discourse Analysis. London: Sage