English   Danish

2010/2011  BA-EOK_ME2  Managerial economics II

English Title
Managerial economics II

Kursusinformation

Sprog Engelsk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
2. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i Engelsk og Organisationskommunikation
Kursusansvarlig
Victor Lund
Fagområde/Category
  • Finansiering/Finance
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
  • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal kunne
  • analysere og redegøre for virksomhedernes mere komplekse prisdannelse og optimering ved afsætning af samme eller flere produkt(er) eller serviceydelse(r) på flere markeder
  • analysere og redegøre for virksomhedernes mere komplekse optimeringssituation, når virksomhederne står overfor en række mere komplekse begrænsninger
  • vurdere virksomhedens investeringsbeslutninger, og herunder beskrivelse af betalingsrækker samt metoder til vurdering af rentabilitet samt risiko i investeringer
  • redegøre overordnet for virksomheders finansiering, herunder finansieringskilder samt grundlæggende metoder til vurdering af finansieringsformer
Eksamen
Managerial economics II
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Sommertermin
Ordinær prøve: Prøveform: Mundtlig prøve på basis af individuelt essay. Tema til essay bliver udleveret. Essayet skal indeholde: Problemfelt, problemformulering, afgrænsninger og metode. Den mundtlige eksamination vil koncentrere sig om analysen og konklusion. I forbindelse med den mundtlige eksamen kan den studerende desuden blive udspurgt i øvrigt pensum (inkl. Managerial economics I). Varighed til udarbejdelse af essay 72 timer Længde på essay: Max. 5 NS Varighed af mundtlig prøve: 20 min inkl. censur Censur: Ekstern Bedømmelse: En karakter efter 7-trinsskalaen Prøvesprog: Engelsk Bedømmelsen er en helhedsbedømmelse af det skriftlige essay og den mundtlige prøve Syge/omprøve: Har den studerende udarbejdet og afleveret det skriftlige essay til den ordinære eksamen, men været syg ved den mundtlige prøve afvikles denne på baggrund af genindlevering af det oprindelige essay. Har den studerende ikke udarbejdet og afleveret det skriftlige essay ved den ordinære eksamen, foregår syge/omprøven som den ordinære prøve. Er den studerende ikke bestået efter den mundtlige prøve, kan den studerende vælge at indlevere et nyt, et forbedret eller et identisk essay og på den baggrund deltage i den mundtlige prøve
Eksamination
Ordinær prøve:
Prøveform: Mundtlig prøve på basis af individuelt essay. Tema til essay bliver udleveret. Essayet skal indeholde: Problemfelt, problemformulering, afgrænsninger og metode.
Den mundtlige eksamination vil koncentrere sig om analysen og konklusion. I forbindelse med den mundtlige eksamen kan den studerende desuden blive udspurgt i øvrigt pensum (inkl. Managerial economics I).

Varighed til udarbejdelse af essay 72 timer
Længde på essay: Max. 5 NS
Varighed af mundtlig prøve: 20 min inkl. censur
Censur: Ekstern
Bedømmelse: En karakter efter 7-trinsskalaen
Prøvesprog: Engelsk
Bedømmelsen er en helhedsbedømmelse af det skriftlige essay og den mundtlige prøve
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

At bibringe den studerende den grundlæggende erhvervsøkonomiske teori og metode med det mål, at kunne analysere og kvalificere rationel beslutningstagen i konkrete beslutningssituationer under hensyntagen til begrænsninger og til organisationens kortsigtede såvel som langsigtede målsætninger uanset typen af virksomhed og branche. At bibringe forståelsesmæssige forudsætninger for kvalificeret beslutningstagen i en virksomheds forskellige funktionelle områder herunder salg, marketing, produktion og omkostninger.

Undervisningsformer
Undervisningsformerne er forelæsninger, workshops/arbejdsdage hvor teori præsenteres og forsøges anvendt på cases og opgaver samt øvelser/holdtimer.
Arbejdsbelastning
Undervisning 50 timer
Forberedelse (herunder øvelser) 100 timer
Afleveringsopgaver 25 timer
Eksamen incl. eksamensforberedelse 50 timer
I alt 225 timer
Yderligere oplysninger

Det er ønskeligt, men ikke et krav, at den studerende har fulgt EOK-studiets kursus i Managerial economics I på 1. semester, da Managerial economics II bygger videre på Managerial economics I.

Litteratur

Salvatore, Dominick: Managerial Economics in a Global Economy, 6th Edition, Oxford University Press, 2007.
Hedegaard, Ove, Michael Hedegaard: Strategic Investment and finance, DJØF Publishing Copenhagen 2008.