English   Danish

2010/2011  BA-EOK_MEI  Managerial economics I

English Title
Managerial economics I

Kursusinformation

Sprog Engelsk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
1. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i Engelsk og Organisationskommunikation
Kursusansvarlig
Victor Lund
Fagområde/Category
 • Finansiering/Finance
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
 • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
 • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal kunne
 • analysere og vurdere omverdensforhold med betydning for industriers attraktivitet og hvordan disse omverdensforhold kan påvirke markedsformerne
 • analysere og vurdere en virksomheds eksterne regnskab, samt demonstrere grundlæggende kendskab til budgettering af en virksomheds interne regnskab
 • analysere og vurdere markedsformer og identificere præferencer og markedskoncentration og hvorledes dette påvirker markedsformerne
 • grundlæggende kommentere og vurdere på omkostningsforhold på kort og langt sigt
 • analysere og vurdere aktuelle prisafsætningsforhold og relationen til priselasticiteter, herunder også følsomheden i relation til andre produkter og serviceydelser
 • analysere og redegøre for virksomhedernes grundlæggende prisdannelse og optimering på kort såvel som på langt sigt
 • det er et krav, at besvarelserne ikke blot svarer på spørgsmålet, men i lige så høj grad argumenterer og konkretiserer svaret
Eksamen
Managerial economics I
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Vintertermin
Ordinær prøve: Prøveform: 48-timers individuel hjemmeopgave. Hjemmeopgaven har casekarakter med prædefinerede spørgsmål. Der vil blive lagt vægt på, at svarene er funderet i caseteksten og den tilhørende teori. Længde: Max. 10 NS inkl. indholdsfortegnelse og litteraturliste. Censur: Ingen Bedømmelse: 1 karakter efter 7-trinsskalaen Prøvesprog: Engelsk Syge/omprøve: Som den ordinære prøve
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

At bibringe den studerende den grundlæggende erhvervsøkonomiske teori og metode med det mål, at kunne analysere og kvalificere rationel beslutningstagen i konkrete beslutningssituationer under hensyntagen til begrænsninger og til organisationens kortsigtede såvel som langsigtede målsætninger uanset typen af virksomhed og branche. At bibringe forståelsesmæssige forudsætninger for kvalificeret beslutningstagen i en virksomheds forskellige funktionelle områder herunder salg, marketing, produktion og omkostninger.

Undervisningsformer
• forelæsninger
• workshops/arbejdsdage hvor teori præsenteres og forsøges anvendt på cases og opgaver
• øvelsestimer, hvor teori gennemarbejdes ved hjælp af opgaver
• færdighedsøvelser, hvor især Excel og matematik gennemgås i relation til den teori der er præsenteret.
Arbejdsbelastning
Undervisning 50 timer
Forberedelse (herunder øvelser) 105 timer
Afleveringsopgaver 25 timer
Eksamen incl. eksamensforberedelse 45 timer
I alt 225 timer
Litteratur

Salvatore, Dominick: Managerial Economics in a Global Economy, 6th Edition, Oxford University Press, 2007.
Henry, Anthony: Understanding Strategic Management, Oxford University Press
Lund, Victor: Basic accounting.