English   Danish

2010/2011  BA-EOK_OC  Oral communication

English Title
Oral communication

Kursusinformation

Sprog Engelsk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
1. semester Undervisningssproget er engelsk og dansk
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i Engelsk og Organisationskommunikation
Kursusansvarlig
Lisbeth Pals Svendsen
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal kunne
• demonstrere indsigt i og kunne anvende det teoretiske materiale, der er blevet arbejdet med i kursusforløbet (fx talehandlinger, face og høflighed, deixis og kohærens, argumentation, retorik)
• formulere sig flydende, klart og tydeligt på engelsk uden væsentlige kommunikationshæmmende fejl og med en passende talehastighed, stemmeføring og stemmestyrke
• formulere sig hensigtsmæssigt i forhold til målgruppe, situation, formål og genre på basis af en teoretisk baseret analyse af den givne situation.

For så vidt angår præsentationen skal den studerende desuden kunne
• fremføre overbevisende argumentation
• formulere sig på nærværende og fængende vis
• levere en velstruktureret præsentation
Eksamen
Oral communication
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Sommertermin
Prøveform: Mundtlig prøve på basis af en talesynopsis der indeholder en situationsbeskrivelse og en kort redegørelse for relevante strategiske overvejelser. Emner til synopsis udleveres. Varighed til udarbejdelse af synopsis: 48 timer Omfang: ¾ NS Den mundtlige prøve: Den studerende holder en præsentation ud fra sin synopsis og derefter indgår i dialog med eksaminator om teoretiske spørgsmål. Synopsen indgår ikke i bedømmelsen. Bedømmelsen sker alene på baggrund af den mundtlige prøve. Varighed: 20 minutter Prøvesprog: Engelsk Bedømmelse: 1 karakter efter 7-trinsskalaen. Censur: Intern Syge/omprøve: Som den ordinære prøve
Eksamination
Mundtlig prøve på basis af en talesynopsis der indeholder en situationsbeskrivelse og en kort redegørelse for relevante strategiske overvejelser. Emner til synopsis udleveres.
Varighed til udarbejdelse af synopsis: 48 timer

Den mundtlige prøve: Den studerende holder en præsentation ud fra sin synopsis og derefter indgår i dialog med eksaminator om teoretiske spørgsmål. Synopsen indgår ikke i bedømmelsen. Bedømmelsen sker alene på baggrund af den mundtlige prøve.
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Det overordnede mål med kurset er at give de studerende en teoretisk og praktisk indføring i udvælgelsen og brugen af relevante sproglige redskaber, der kan forbedre deres mundtlige kommunikationskompetence på engelsk.
Et yderligere mål med kurset er at højne de studerendes bevidsthed om, hvordan man effektivt og professionelt kommunikerer med forskellige målgrupper på engelsk.
Derudover bliver den studerende i stand til at identificere de mest brugte genrer i den mundtlige kommunikation i erhvervsvirksomheder og andre organisationer.
Endelig tilegner den studerende sig et meta-sprog som vil sætte hende/ham i stand til at diskutere og analysere mundtlige tekster og hvordan de virker overfor forskellige målgrupper.

Undervisningsformer
Undervisningsmetoderne varierer afhængigt af indholdet i den enkelte undervisningsgang. Eksempler kan være: forelæsninger, Q&A sessions, diskussioner, studenter- fremlæggelser, gennemgang af wikis og blogs.
Arbejdsbelastning
Undervisning 25 timer
Forberedelse 100 timer
Selvstendig tilegnelse af fagligt stof 20 timer
Afleveringsopgaver 20 timer
Eksamen incl. eksamensforberedelse 60 timer
I alt 225 timer
Litteratur

Mondahl, Svendsen & Rasmussen (2010): Professional oral communication in English (Copenhagen: Copenhagen Business School Press).
Christensen & Gabrielsen (2010): The Power of the Speach
Derudover vil aktuelle og relevante artikler som indgår i pensum blive gjort tilgængelige via studiets e-læringsfaciliteter.