English   Danish

2010/2011  BA-EOK_OI  Oral interaction

English Title
Oral interaction

Kursusinformation

Sprog Engelsk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
6. semester Undervisningssproget er engelsk og dansk
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i Engelsk og Organisationskommunikation
Kursusansvarlig
Lisbeth Pals SvendsenInge Gorm
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal kunne
  • interagere professionelt under overholdelse af sprogets grammatiske, idiomatiske, stilistiske, terminologiske og udtalemæssige normer
  • formidle mundtlige budskaber mellem engelsk og dansk (til/fra engelsk)
  • udarbejde en strategi for interaktion på basis af det teoretiske og praktiske materiale, der er anvendt i kursusforløbet
  • redegøre for strategien i forhold til sproglige og interkulturelle problemstillinger med inddragelse af kursets teoretiske tilgange.
Eksamen
Oral interaction
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Sommertermin
Ordinær prøve: Prøveform: Case-baseret mundtlig prøve m/ 30 minutter forberedelse Varighed: 30 minutter incl. censur Censur: Ekstern censur Bedømmelse: En karakter efter 7- trinskalaen Prøvesprog: Engelsk Syge/omprøve: Som den ordinære prøve
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Det overordnede mål med kurset er at den studerende skal kunne anvende dansk og engelsk professionelt i komplekse kommunikationssituationer. Dette indebærer:
• styrkelse af den studerendes kommunikative kompetence så hun/han kan deltage i løsningen af tværsproglige mundtlige formidlingsopgaver i erhvervslivet
• styrkelse af den studerendes spontane mundtlige sprogfærdighed og sproglige fleksibilitet
• en praktisk introduktion til grundlæggende teknikker, strategier og metoder, der anvendes i tolkning
Den studerende skal kunne analysere den talte teksts virkemidler, herunder elementer der kan vanskeliggøre forståelse, kunne afkode argumentationsformer og inddrage kulturelle, organisatoriske og sproglige problemstillinger af relevans for forståelsen af interaktionen.

Undervisningsformer
Undervisningsmetoderne varierer afhængigt af indholdet i den enkelte undervisningsgang. Eksempler kan være: forelæsninger, Q&A sessions, diskussioner, studenter- fremlæggelser, gennemgang af wikis og blogs.
Arbejdsbelastning
Undervisning 25 timer
Forberedelse (herunder øvelser) 105 timer
Afleveringsopgaver 30 timer
Eksamen incl. eksamensforberedelse 65 timer
I alt 225 timer
Yderligere oplysninger

Den studerende anbefales at have fulgt og/eller gennemført tidligere kurser i BA-EOK programmet.

Litteratur

Baaring, Inge (2001): Tolkning – hvor og hvordan (Copenhagen: Samfundslitteratur)
Derudover vil aktuelle og relevante artikler som indgår i pensum være tilgængelige via studiets hjemmesider.