English   Danish

2010/2011  BA-EOK_OIC  The organisation and its communication

English Title
The organisation and its communication

Kursusinformation

Sprog Engelsk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
2. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i Engelsk og Organisationskommunikation
Kursusansvarlig
Nicolaas T Mouton
Fagområde/Category
  • Kommunikation/Communication
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal kunne
  • identificere og definere kommunikationsproblemer i konkrete cases
  • udvælge og redegøre for de teorier der er bedst egnede til at forklare årsagerne til problemerne
  • operationalisere og anvende teorierne i konkrete analyser af empirien
  • give teoretisk funderede løsningsforslag på baggrund af analysen
  • redegøre for potentielle svagheder i egen analyse
  • demonstrere metode- og formidlingsmæssig sikkerhed, herunder:
  • formulere sig klart og præcist med anvendelse af det relevante fagsprog
  • angive sine kilder korrekt og konsekvent i besvarelsen
  • sikre en intern kohærens og sammenhængskraft i fremstillingens komposition
Eksamen
The organisation and its communication
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Sommertermin
Ordinær prøve: Prøveform: Individuel skriftlig hjemmeopgave på baggrund af en udleveret problemstilling, der er baseret på en empirisk case. Varighed: 48 timer Omfang: Min. 5, maks. 7 NS ekskl. forside, indholdsfortegnelse og referenceliste Bedømmelse: 1 karakter efter 7-trinsskalaen Censur: Ekstern censur Prøvesprog: Engelsk Syge/omprøve: Som den ordinære prøve
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Målet med kurset er at den studerende skal tilegne sig teoretisk viden som kan bruges til at analysere hvordan kommunikation påvirker, og påvirkes af, organisationers struktur og kultur og omverden. Derudover skal kurset sætte den studerende i stand til at anvende denne viden i forbindelse med praktiske kommunikationsopgaver.

Undervisningsformer
Undervisningen er en blanding af forelæsninger, holdtimer og skriftlige hjemmeopgaver.
Undervisningssprog
Arbejdsbelastning
Undervisning 20 timer
Forberedelse (herunder øvelser) 55 timer
Afleveringsopgaver 50 timer
Eksamen incl. eksamensforberedelse 100 timer
I alt 225 timer