English   Danish

2010/2011  BA-EOK_SE  Sound of English

English Title
Sound of English

Kursusinformation

Sprog Engelsk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
2. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i Engelsk og Organisationskommunikation
Kursusansvarlig
Inger Mees
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal demonstrere at de er i stand til at:
  • læse lydskrift, dvs. redegøre for forholdet mellem skrift og lyd
  • klassificere og beskrive de engelske konsonanter og vokaler
  • redegøre for de udtaleproblemer der er karakteristiske for fx. danskere
  • beskrive og/eller identificere væsentlige forskelle mellem britisk (RP) og amerikansk (GA) udtale og eventuelt en anden variant
  • beskrive og/eller identificere væsentlige forskelle mellem forskellige generationers og/eller sociale klassers udtale inden for en udvalgt variant
  • Den studerende skal ligeledes kunne udtale engelsk med opretholdelse af alle lydlige kontraster og med passende intonation, tryk og rytme. Udtalen skal ikke blot være forståelig, men ligge tæt op ad den udtale der benyttes af indfødte engelsktalende.
Eksamen
Sound of English
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Sommertermin
Prøveform: Mundtlig prøve i eksamensterminen – på baggrund af 48 timers forberedelse af oplæsning af en tekst på ½-1 NS Varighed: 20 min Censur: Intern censur Bedømmelse: 1 karakter efter 7-trinsskala Prøvesprog: Engelsk Syge/omprøve: Som den ordinære prøve
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Målet for kurset er både teoretisk og praktisk. Den studerende skal tilegne sig en systematisk viden om det engelske sprogs udtale, herunder indsigt i det engelske lydsystem og lære at læse lydskrift, med det formål at forbedre egen udtale. Desuden skal den studerende erhverve sig kendskab til de vigtigste forskelle mellem britisk og amerikansk rigsmål og udvalgte andre udtalevarianter i Storbritannien og USA. Der arbejdes med at udvikle både produktive og receptive kompetencer.

Undervisningsformer
Kurset består af teori med web-baserede øvelser, praktiske udtaleøvelser samt øvelser i at lytte på og beskrive dialekter. Undervisningen er en blanding af forelæsninger, holdtimer, udtaletræning i sproglaboratoriet (alene eller med lærer) samt mindre skriftlige hjemmeopgaver.
Arbejdsbelastning
Undervisning 25 timer
Forberedelse (herunder øvelser) 80 timer
Øvelser i sproglab 70 timer
Eksamen incl. eksamensforberedelse 50 timer
I alt 225 timer
Yderligere oplysninger

Der kræves ingen særlige forudsætninger, ud over evne til at følge kurset på engelsk.

Litteratur

Til de studerende der vælger britisk engelsk:
Mees, Inger M. & Beverley Collins (2000) Sound English (3rd edn), Copenhagen: Copenhagen Business School Press.
Til de studerende der vælger amerikansk engelsk:
Mees, Inger M. & Beverley Collins (1992) Sound American, Copenhagen: Copenhagen Business School Press.