English   Danish

2010/2011  BA-EOK_TT  Terminologi og termbaser

English Title
Terminologi og termbaser

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
4. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i Engelsk og Organisationskommunikation
Kursusansvarlig
Hanne Erdman Thomsen
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal ved afslutningen af kurset kunne
  • demonstrere kendskab til de teorier, metoder og begreber der indgår i pensum
  • udføre terminologiarbejde ved brug af de metoder og teorier der er gennemgået i kurset, herunder udarbejde begrebssystemer
  • beskrive og diskutere relevante problemer og valg i forbindelse med det praktiske arbejde
  • demonstrere forståelse for terminologiarbejdets betydning for en organisation
Eksamen
Terminologi og termbaser
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Sommertermin
Ordinær prøve: Prøveform: Skriftlig individuel hjemmeopgave, emnet for terminologiarbejdet aftales med underviseren senest 2 uger før undervisningen slutter. Omfang: Terminologiarbejdet omfatter 10 begreber samt rapport på 3 NS. Varighed: Der gives 2 uger i eksamensperioden til at arbejde med opgaven. Censur: Ingen censur Bedømmelse: 1 karakter efter 7-trinsskalaen Prøvesprog: Dansk og engelsk Syge/omprøve: Som den ordinære. Ved sygdom i eksamensperioden kan der aftales ny afleveringsfrist
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Målet med undervisningen er at give den studerende viden om terminologisk teori og metode, og færdigheder i at udføre praktisk terminologiarbejde med henblik på præcision i virksomheders kommunikation på tværs af sprog og landegrænser.

Undervisningsformer
Forelæsninger for hele årgangen vekslende med holdtimer.
Selvstændig læsning og arbejde med øvelser (individuelt og gruppevis) med gennemgang og diskussion dels på holdene dels ved gensidig opponering i e-læringsforum.
Yderligere oplysninger

Det er ønskelig, men ikke et krav at den studerende har fulgt følgende kurser på EOK:
• Managerial economics I + II
• Culture & intercultural communication
• Business English
Desuden er det ønskeligt at den studerende samtidig følger kurset i Legal English

Litteratur

Madsen, Bodil Nistrup:Terminologi 1, Metoder og principper. GAD, Kbh. 1999. Kap. 1-7. (Skal evt. omarbejdes til engelsk eller der skal findes tilsvarende på engelsk)
Madsen, Bodil Nistrup: Terminologi 2, Øvelser og eksempler. GAD, Kbh. 1999. (Øvelsesmaterialet er ikke opdateret og ikke på engelsk. Skal tilpasses de fagområder, som dækkes på uddannelsen, for at kurset bliver ordentligt integreret)
Materiale til introduktion af termbasen I-Term
Uddrag af ISO-standarder, f.eks.:
ISO 704 Terminology work -- Principles and methods
ISO/CD 29383 Terminology policies— Development and implementation
ISO/CD 26162 Computer applications in terminology — Design, implementation and maintenance of Terminology Management Systems
Supplerende artikler om terminologiarbejde