English   Danish

2010/2011  BA-EOK_TTP  Text and text production

English Title
Text and text production

Kursusinformation

Sprog Engelsk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
1. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i Engelsk og Organisationskommunikation
Kursusansvarlig
Bodil Helder
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal dokumentere:
  • at han/hun har indsigt i de grundlæggende tekstmæssige begreber, der er blevet introduceret i undervisningen og kan anvende disse til analyse af en tekst
  • at han/hun er i stand til på sprogligt adækvat vis at udarbejde et skriftligt tekstprodukt på engelsk, der opfylder de konventioner, der gælder for den givne tekstgenre
  • at han/hun er i stand til at redegøre for de valg, der er truffet ifm udarbejdelsen af produktet
  • at han/hun er i stand til kort at redegøre for et tekstanalytisk aspekt på baggrund af èt eller flre konkrete eksempler
Eksamen
Text and text production
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Vintertermin
Ordinær prøve: Prøveform: 24-timers individuel hjemmeopgave Længde: 3 NS Censur: Ingen Bedømmelse: 1 karakter efter 7-trinsskalaen Prøvesprog: Engelsk Syge/omprøve: Som den ordinære prøve
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Det overordnede mål med kurset er at give den studerende indsigt i de grundlæggende elementer og begreber, der er nødvendige for at kunne forstå, fortolke, producere og formidle forskellige former for faglige, erhvervsrelevante tekster. Dette mål opnås ved at:
• den studerende tilegner sig teoretisk viden om, hvad der overordnet karakteriserer faglige tekster.
• den studerende behersker metoder til at identificere en faglig teksts genre og formål på baggrund af en række analyseparametre (fx opbygning, appelformer, talehandlinger, stilistiske træk og ordvalg).
• den studerende bliver i stand til at gøre grammatiske og sproglige iagttagelser på sætningsniveau og inddrage dem i arbejdet med tekster.
• den studerende bliver i stand til at anvende teori og metode i egen tekstproduktion.

Undervisningsformer
Undervisningen består primært af holdtimer, gennemgang af forberedte analysetekster og skriftlige opgaver, som udarbejdes individuelt eller i grupper. Herudover kan workshops indgå.
Arbejdsbelastning
Undervisning 50 timer
Forberedelse (herunder øvelser) 105 timer
Afleveringsopgaver 25 timer
Eksamen incl. eksamensforberedelse 45 timer
I alt 225 timer
Yderligere oplysninger

Indsigt i grundlæggende grammatik (fx sætningsanalyse) er ønskelig, men ikke et krav

Litteratur

Helder, Bodil (2008): Analysing Non-fiction Texts. SL books, CBS (unpublished manuscript).
Jonas Gabrielsen & Tanja Juhl Christiansen: Talens magt – Indføring i mundtlig retorik