English   Danish

2010/2011  BA-EOK_VT  Videnskabsteori

English Title
Videnskabsteori

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
3. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i Engelsk og Organisationskommunikation
Kursusansvarlig
Søren Brier
Fagområde/Category
  • Filosofi og videnskabsteori/Philosophy and philosophy of science
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal kunne:
  • gøre rede for de i pensum gennemgåede analysemetoders og slutningsformers grundlag
  • kort, præcist og klart fremføre synopsens problemformulering
  • med udgangspunkt i synopsen kunne analysere et organisations- eller organisationskommunikativt problemkompleks metodologisk, herunder inddrage de i kursets gennemgåede begreber og metoder
  • begrunde sit valg af paradigmer
  • gennemføre en analyse af konkrete tekster med mindst to af de gennemgåede metoder
  • give en kohærent og konsistent tolkning af analysens resultater;
  • supplere sin konklusion med en vurdering af, hvilken typer af viden, den studerende vha. de valgte analysemetoder har produceret, hvad disse vidensformer kan bruges til og hvordan de evt. kan kombineres med andre former for viden
Eksamen
Videnskabsteori
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Prøveform: Individuel mundtlig prøve på basis af synopsis i et selvvalgt emne udarbejdet i grupper på 4-6 studerende. Omfang på synopsis: Minimum 2 og max. 5 sider for en gruppe. Varighed: 20 min. pr studerende. Bedømmelsen sker alene på baggrund af den mundtlige prøve Censur: Intern censur Bedømmelse: En karakter efter 7-trinsskalaen Prøvesprog: Dansk Syge/omprøve: Som den ordinære prøve
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Det overordnede mål med Videnskabsteori er at gøre den studerende til en refleksiv videnskabsbaseret praktiker. Det vil sige, at der arbejdes med analysemetoder således at den studerende skal kunne reflektere kritisk over forskellige teorier og metoders grundlag og relevans i relation til analyse af en konkret problemstilling. Ligeledes skal kurset sætte den studerende i stand til at vælge og begrunde hvorfor de foretrækker en bestemt anskuelse af et problemfelt og de tilhørende teorier og metoder vedrørende organisationsrelevante kommunikationsproblemstillinger.

Undervisningsformer
Undervisningen består af forelæsninger, øvelser, gruppearbejde og studenterfremlæggelser
Arbejdsbelastning
Undervisning 25 timer
Forberedelse (herunder øvelser) 90 timer
Afleveringsopgaver 55 timer
Eksamen incl. eksamensforberedelse 55 timer
I alt 225 timer
Litteratur

Bitsch Olsen & Pedersen(2008): Problemoriented Project Work, Roskilde Universitets Forlag Kap.2-3 og 8-10,

Kompendium med øvelsesopgaver