English   Danish

2010/2011  BA-HAAFS  Afsætningsøkonomi

English Title
Marketing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 15 ECTS (450 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Marcus Schmidt - Institut for Afsætningsøkonomi
Fagområde/Category
 • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal ved afslutningen af faget kunne:
 • Beskrive, klassificere, strukturere og kombinere fagets begreber, teorier, metoder og modeller
 • Identificere og udvikle relevante problemer inden for afsætningsøkonomien
 • Definere og analysere konkrete problemer inden for afsætningsøkonomien ved at anvende fagets begreber, teorier, metoder og modeller
 • Vurdere og formidle løsningen af problemer inden afsætningsøkonomien på et praktisk relevant grundlag
Eksamen
Afsætningsøkonomi
Prøven i faget består af to delprøver:
Individuel hjemmeopgave:
Vægtning 40%
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Oktober
15 normalsider Syge/omprøve: den individuelle hjemmeprøve erstattes med en mundtlig eksamen uden forberedelse (20 min.) i hele pensum, der bedømmes med intern censur.
Gruppeopgave:
Vægtning 60%
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Vintertermin
Gruppeopgave i en specifik virksomheds afsætningsøkonomiske problemstilling. Gruppen består af 3-5 personer. Projekt må være maks. 10 sider per person. Individuel mundtlig afprøvning på 20 min. (uden forberedelse)på baggrund af gruppeopgaven Syge/omprøve: afholdes efter de samme regler som den ordinære prøve.
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Bestået individuel hjemmeopgave samt lærergodkendt besvarelse af caseopgave.

Caseopgaven udarbejdes i grupper à 3-5 studerende. Casen fremlægges individuelt. For at kunne indstille sig til eksamenen, skal casefremlæggelsen være godkendt af underviseren. Det er underviseren alene, der vurderer, om casen kan godkendes. Godkendes casefremlæggelsen ikke, skal den studerende udarbejde en 3 siders skriftlig caseopgave, som skal godkendes for, at den studerende kan deltage i den afsluttende prøve i faget Afsætningsøkonomi. Caseopgaven bedømmes alene af underviseren.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med faget Afsætningsøkonomi er firdelt:

For det første er formålet at give den studerende en indgående indføring i og forståelse for, hvorledes udbuds- og efterspørgselssiden agerer og koordineres i et marked. Herunder diskuteres både forhold, som er relateret til en analyse og beskrivelse af udbudssiden (f.eks. virksomhedens nuværende strategiske markedsprofil) og forhold, som er relateret til en analyse og beskrivelse af efterspørgselssiden (f.eks. aftagernes præferencer). Målet er at sætte den studerende i stand til på en analytisk og metodisk måde at forholde sig til de problemstillinger, som virksomheden møder på det moderne marked.

For det andet er formålet at træne den studerende i udformningen og anvendelsen af fagets teorier og modeller i praksis. Til brug herfor omfatter faget et antal praktiske virksomhedscases, som indgående diskuteres i faget. Desuden indgår et virksomhedsspil i faget.

For det tredje er formålet at træne den studerende i selvstændig analyse, forståelse og anvendelse af fagets teorier og modeller. Til brug herfor omfatter faget en individuel 15 siders hjemmeopgave.

For det fjerde er formålet at sætte den studerende i stand til at kunne formulere en samlet marketingplan for en virksomhed eller en markedsorienteret organisation. Formuleringen af en sådan plan indgår i det gruppeprojekt (med individuel eksamen), som udarbejdes i slutningen af faget.

Hvilke kompetencer udvikles i faget?

Faget sigter imod at give den studerende kompetence til at kunne arbejde analytisk og strategisk med en virksomheds eller en organisations afsætningsøkonomiske problemstillinger.

Specifikt sigtes imod, at den studerende sættes i stand til at kunne identificere, analysere og afgrænse en kompleks problemstilling af betydning for virksomhedens markedsindsats. Herunder hører bl.a., at hun/han bliver i stand til at redegøre for virksomhedens informationsbehov i forhold til problemstillingen, at den studerende bliver i stand til at udarbejde detaljerede forslag til mulig opfyldelse af informationsbehovet, samt at han/hun bliver i stand til at anvende informationen på et analytisk grundlag og på denne baggrund udforme begrundede løsningsforslag i tilknytning til problemstillingen. Endelig bliver den studerende i stand til at kunne angive mulige måder, hvorpå det/de udarbejdede løsningsforslag kan implementeres.

Undervisningsformer
Der anvendes forelæsninger, samt i alt 8 temadage med udgangspunkt i centrale afsætningsøkonomiske problemstillinger. Temadagene består af en gennemgang af artikler samt de studerendes fremlæggelse af cases i klassen.
Litteratur

Bøger:

 • Philip Kotler, Kevin Lane Kelley, Mairead Brady, Malcolm Goodman and Torben Hansen (2009), Marketing Management, Pearson/Prentice Hall
 • Hollensen, Svend and Marcus Schmidt (2009), Marketing Casebook2. Ed., McGraw-Hill
 • Mason, Charlotte H. and William D. Perreault (2001)The Marketing Game, McGraw-Hill

Artikler:

 1. Bonoma, Thomas V. (2006) Major Sales: Who Really does the Buying? Harvard Business Review, July-August 2006, pp. 172-81
 2. Dibb, Sally (1998), Market Segmentation: Strategies for Success, Marketing Intelligence and Planning, Vol. 16, No. 7, pp. 394-406.
 3. Dibb, Sally(2002), Marketing Planning Best Practices, Marketing Review, Vol. 2, No. 4, pp. 441-59.
 4. Dunn, Michael and Scott Davis (2003) Building brands from the inside, Marketing Management, May/June, 32-37.
 5. Frei, Frances X. (2008) The four things a service business must get right, Harvard Business Review, Vol. 86, No. 4, April, 70-80.
 6. Kim, W. Chan and Renée Mauborgne (2004) Blue Ocean Strategy, Harvard Business Review, October 2004, pp. 76-84.
 7. Lambert, Douglas M. and Martha C. Cooper (2000) Issues in supply chain management, Industrial Marketing Management, Vol. 29, 65-85.
 8. Lay, Philip, Tod Hewlin and Geoffrey More (2009) In a downturn, provoke your customers, Harvard Business Review, March, 48-56.
 9. McManus John and Neil Botten (2006) Competitive Analysis: Thinking Beyond Stage One, Management Services, Summer, pp. 10-15.
 10. Payne, Adrian F., Kaj Storbacka and Pennie Frow (2008), Managing the Co-Creation of Value, Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 36, pp. 83-96
 11. Pitta, Dennis A. and Frank J. Franzak (2008) Foundations for Building Share of Heart in Global Brands, Journal of Product and Brand Management, Vol. 17, No. 2, pp. 64-72.
 12. Quelch, John A. and Katherine E. Jocz (2009) How to market in a downturn, Harvard Business Review, April, 52-62.
 13. Stalk, George and Rob Lachenauer (2004) Hardball: Five killer strategies for trouncing the competition, Harvard Business Review, April, 62-71.
 14. Varadarajan, Rajan P. and Satish Jayachandran (1999), Marketing Strategy: An Assessment of the State of the Field and Outlook, Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 27, pp. 120 - 143.
 15. Vargo, Stephen L. and Robert F. Lusch (2008), Why Service? Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 36, pp. 25-38.
 16. Webster, Frederick E. and Yoram Wind (1996), A General Model for Understanding Organizational Buying Behaviour, Marketing Management, Spring/Winter, Vol. 4, No. 4, pp, 52-57.
 17. Yankelovich, Daniel and David Meer (2006) Rediscovering market segmentation, Harvard Business Review, February, 122-31.