English   Danish

2010/2011  BA-HABACH  Bachelorprojekt

English Title
Final Project Work

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 15 ECTS (450 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Sven Bislev - Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse
Fagområde/Category
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Finansiering/Finance
 • Ledelse/Management
 • Markedsføring/Marketing
 • Organisation/Organization
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
 • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal ved afslutningen af faget kunne:
 • identificere og afgrænse et problem, som kan bearbejdes inden for den givne ramme
 • specificere emner og variable som er interessante og relevante for at gennemføre analysen, og angive deres plads i analysens sammenhæng
 • planlægge og gennemføre en indsamling af materiale til arbejdet med den valgte problemstilling
 • beskrive og vurdere projektets kilder og data
 • forklare analysemetoden, herunder relationerne mellem arbejdets forskellige dele:
 • forklare og kritisk vurdere de valgte teorier og forklaringsmodeller, deres baggrund og konsekvenser
 • relatere teorier og modeller til pensum i det fag, der danner rammen for projektet
 • gøre rede for analysens konklusion og dens grundlag i projektet samt dens relevans for det faglige område, projektet befinder sig i, udarbejde en skriftlig fremstilling af arbejdsprocessen og dens resultater, hvor sprog og formidling fungerer hensigtsmæssigt i forhold til den valgte målgruppe
Eksamen
Bachelorprojekt
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Sommertermin
Projekt med mundtlig individuel eksamen, 30 min. Bachelorprojektet udarbejdes af 1, 2 eller 3 studerende. Bachelorprojektet må have et sidetal på max. 40, 60 eller 80 sider for henholdsvis 1, 2 eller 3 studerende. Bachelorprojektet skal desuden indeholde et resumé på engelsk på max. 1 side. Stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsesgrundlaget, jf. dog studieordningens § 11, stk. 2. Bedømmelsen er et udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen, idet det faglige indhold dog vægter tungest. Afleveringsfrist for bachelorprojektet fremgår af Bachelorprojektvejledningen som udgives af HA-studienævnet hvert år. Bachelorprojektet skal bestås med minimum karakteren 02 for at det samlede HA-studium kan bestås. Syge/omprøven afholdes efter de samme regler som den ordinære prøve.
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Bachelorprojektet tager afsæt i et HA-udbudt valgfag, som den studerende har fulgt på 6. semester. Valgfag fra 5. semester kan efter aftale med det enkelte valgfags fagleder danne baggrunden for bachelorprojektet
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Litteratur

Afhængig af det valgte valgfag