English   Danish

2010/2011  BA-HAEKS  Eksternt regnskab

English Title
Financial Reporting and Analysis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Ole Vagn Sørensen - Institut for Regnskab og Revision
Fagområde/Category
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal ved afslutningen af faget kunne:
 • Forstå eksternt regnskab i et beslutningsteoretisk perspektiv.
 • Identificere og sammenligne forskellige metoder til beskrivelse af en virksomheds overskud- og kapitalforhold.
 • Redegøre for begreberne: aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger.
 • Redegøre for og forstå indholdet i fundamentalanalysen.
 • Reformulere rapporterede finansielle opgørelser til analysebrug.
 • Udarbejde analyser af rentabilitet og vækst.
Forudsætninger
Kendskab til det dobbelte bogholderis registreringsmetodik.
Eksamen
Eksternt regnskab
Prøven i faget består af to delprøver:
Midtvejsprøve:
Vægtning 30%
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Forårstermin
Varighed 2 timer
Uden hjælpemidler, bortset fra godkendte lommeregnere (se studiets hjemmeside på E-Campus). Syge/omprøve: afholdes efter de samme regler som den ordinære prøve.
Afsluttende prøve:
Vægtning 70%
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Sommertermin
Individuelt skriftligt seminar på max 12 sider. Syge/omprøve: afholdes efter de samme regler som den ordinære prøve.
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Eksternt regnskab har til formål:

 • At indføre de studerende i eksterne regnskabsbrugeres informationsbehov.
 • At indføre de studerende i modeller for opgørelse og beskrivelse af en virksomheds overskuds- og kapitalforhold.
 • At indføre de studerende i det tekniske regelsæt, der gælder for aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger.
 • At indføre og tilføre de studerende færdigheder i regnskabsanalytisk metode, som et led i en samlet økonomisk vurdering af en virksomhed.
Undervisningsformer
Der anvendes forelæsninger samt holdundervisning.
Litteratur
 • Elling, Jens O.: Finansiel rapportering - teori og regulering. 2. udgave. Gjellerup (2010)
 • Sørensen, Ole: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang. 3. udgave. Gjellerup (2009)

 • Supplerende litteratur:

Indsigt i årsregnskabsloven(bog), KPMG (2009/10) Udleveres i undervisningen!!

Kan alternativt hentes via linket:

http://www.kpmg.com/DK/da/nyheder-og-indsigt/nyhedsbreve-og-publikationer/publikationer/audit/regnskab/Sider/indsigt-i-aarsregnskabsloven-4.aspx

Ole Sørensen:

Flervalgsopgaver i Årsregnskabsteori – et selvtræningsprogram

4. udg. 2011. Samfundslitteraturen