English   Danish

2010/2011  BA-HAFIN  Finansiering

English Title
Financial Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 15 ECTS (450 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Bjarne Florentsen - Institut for Finansiering
Fagområde/Category
 • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal ved afslutningen af faget kunne:
 • Identificere, klassificere og forklare grundlæggende træk i finansiel teori om husholdninger, om fi-nansielle markeder med tilhørende instrumenter, om virksomheder og om disses sammenhæng
 • Beregne, fortolke samt sammenligne finansielle priser, afkast, afkastkrav og nøgletal, ex ante såvel som ex post
 • Analysere og formidle løsning af givne finansielle beslutningsproblemer:
 • a) identificere og sammenligne muligt teori-, model- og begrebsapparat
 • b) tilpasse teori til konkrete - herunder særligt danske - omverdensbetingelser
 • c) identificere nødvendig og tilstrækkelig information for problemløsning
 • d) identificere relevante markedspriser og -afkast samt skatter og andre imperfektioner
 • e) beregne numerisk løsning henholdsvis systematisere ikke-numerisk løsning
 • f) vurdere om en numerisk løsning med de givne forudsætninger er plausibel
 • g) opstille hypoteser om afvigelser imellem teoretisk baserede forudsigelser og empiri
 • Identificere finansieringsteoretisk relevante aspekter i en ”case” og klassificere samt forklare argumenter og løsningsforslag
 • Formulere, afgrænse og analysere en mere omfattende finansiel problemstilling, formidle dette i et klart og korrekt sprog samt vurdere og perspektivere medstuderendes tilsvarende arbejde.
Forudsætninger
En faglig viden svarende til gennemførelse af fagene Mikroøkonomi, Managerial Economics og Statistik på HA-studiet
Eksamen
Finansiering
Prøven i faget består af fire delprøver:
Skriftlig midtvejsprøve:
Vægtning 20%
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Oktober
Varighed 2 timer
Uden hjælpemidler bortset fra godkendte lommeregnere (se oversigt over tilladte lommeregnere på studiets hjemmeside på E-campus). Prøven er delvist eller helt en multiple choice prøve. Syge/omprøve: afholdes efter samme regler som den ordinære prøve.
Skriftlige hjemmeprøver:
Vægtning 20%
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Efterårstermin
De 3 bedst bedømte af 4 mulige hjemmeprøver. Hver af prøverne tæller 1/3 af den samlede vægt for hjemmeprøverne. Syge/omprøve: hver af hjemmeprøverne erstattes med en mundtlig individuel eksamen i hele pensum uden forberedelse (20 min.), intern censur.
Skriftlig eksamen:
Vægtning 30%
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Vintertermin
Varighed 4 timer
Alle hjælpemidler inkl. elektroniske hjælpemidler må benyttes inden for de rammer, der er fastsat ved CBS’ regler for anvendelse af elektroniske hjælpemidler ved skriftlige prøver. Syge/omprøve: afholdes efter samme regler som den ordinære prøve.
Seminaraktivitet:
Vægtning 30%
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Der udarbejdes et individualiseret projekt i frivilligt sammensatte grupper, max. 3 studerende. 1 studerende skriver max. 15 sider, 2 studerende skriver max. 25 sider. 3 studerende skriver max 35 sider. Der udarbejdes en individuel skriftlig kritik på max. 4 sider af et projekt, som tildeles af underviseren. Karakteren for projekt og skriftlig kritik er en helhedsvurdering af den enkelte studerendes bidrag. Stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsesgrundlaget. Syge/omprøve: skriftlig individuel 8 timers eksamen, 7-trinsskala, uden censur. Alle hjælpemidler inkl. elektroniske hjælpemidler må benyttes inden for de rammer, der er fastsat ved CBS’ regler for anvendelse af elektroniske hjælpemidler ved skriftlige prøver.
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget skal give den nødvendige faglige baggrund såvel for en erhvervsmæssig karriere direkte efter opnåelse af bachelorgraden som for en kandidatoverbygning med hel eller delvis specialisering i Finansiering.

Til brug for en umiddelbar erhvervskarriere bibringes forståelse for de mere overordnede præmisser, som en kapitalmarkedsstyret virksomhed er underlagt. For karriere i en finansielt orienteret jobfunktion sigtes der imod, (i) at den studerende tilegner sig det grundlæggende finansielle begrebsapparat (”det finansielle sprog”) i en grad, så det umiddelbart beherskes, (ii) at den studerende behersker problemløsningskompetence i relation til et bredt spekter af finansielt orienterede arbejdsopgaver og, (iii) at den studerende konstruktivt og kritisk kan udarbejde og vurdere projektoplæg mv. For en umiddelbar karriere udenfor det finansielle fagområde skal faget især give den nødvendige baggrundsviden til brug for tidlig integration af den for private erhvervsvirksomheder nødvendige finansieringsteoretiske vinkling af nytiltag.

Et betydeligt antal studerende har faget som det finansieringsteoretiske grundlag for en finansielt orienteret kandidatoverbygning. For disse studerende er det vigtigt, at faget udover generel finansiel problemløsningskompetence bl.a. giver mulighed for læring med baggrund i selvvalgt litteratur.

Faget giver den studerende kompetence til løsning såvel af konkrete veldefinerede beslutningsproblemer, hvor fagets pensum repræsenterer det nødvendige teoretiske grundlag, som af meget åbne problemer, der fordrer evne til problemafgrænsning, til strukturering og til identifikation af relevant teori.

Vægten lægges på grundlæggende finansiel teori med henblik på:

At forstå kapitalmarkedernes rolle og betydning for husholdningers og især virksomheders beslutningstagning. Dvs. bl.a. (i) forståelse af kapitalmarkedet samt dets betydning for varetagelse og monitorering af ledelsesfunktionen i en virksomhed, (ii) forståelse af den økonomiske struktur i konkrete finansielle instrumenter som f.eks. obligationer, aktier og optioner, og forståelse af deres anvendelsesmuligheder, (iii) forståelse af udvalgte egen- og fremmedkapitalformer samt (iv) forståelse af muligheden for afdækning af valutakursrisiko.

At forstå det teoretiske grundlag for forskellige finansielle beslutningskriterier. Dvs. bl.a. (i) forståelse af stærke og svage sider ved de enkelte kriterier, (ii) forståelse af betydningen af ”cash flow” samt disses kobling til regnskabsteoriens modelapparat og (iii) forståelse af kapitalmarkedets betydning som informationskilde.

At forstå det teoretiske grundlag for prisdannelse under usikkerhed med dets implikationer for porteføljesammensætning og værdiansættelse. Dvs. bl.a. (i) forståelse af CAP-modellen med dens sondring imellem systematisk og usystematisk risiko og (ii) forståelse af teorien om ”market efficiency”.

At forstå det teoretiske grundlag for valg af kapitalstruktur og dividendepolitik. Dvs. bl.a. (i) Modigliani og Millers teoremer om kapitalstrukturens mulige relevans og (ii) betydningen af markedsimperfektioner.

At forstå særlige danske institutionelle aspekters betydning for finansielle og investeringsmæssige beslutninger. Dvs. bl.a. (i) skattemæssige afskrivningsregler og (ii) danske realkreditlån med tilhørende skatteregler.

Den studerende tilbydes en række forskellige former for support i læreprocessen, herunder forelæsninger, øvelser, hjemmeprøver og seminaraktivitet.

Ved designet af faget er undervisningsformer, læringsmetoder og udprøvningsformer anskuet ud fra den helhed, som de alt i alt etablerer. Læringsmålene er drivende for fagets struktur. Herudover opfyldes en del af kvalitetssikringsmålet overfor omverdenen via den delvis integration af udprøvning og læringsproces.

Hjemmeprøverne stimulerer til og belønner en solid løbende arbejdsindsats, belønner høj kvalitet og de er et tilbud om feed-back med henblik på læring.

Seminaraktiviteten sigter mod at uddybe og supplere den i forelæsningerne drøftede finansielle teori, at træne i problemdefinering og løsning med udgangspunkt i en større åben problemstilling, at træne i skriftlig og mundtlig formidling og mod at opøve evnen til konstruktiv vurdering og perspektivering af andres skriftlige arbejder.

Midtvejsprøven og den 4-timers skriftlige eksamen sigter – selvsagt - mod at bidrage til ”kvalitetssikring”. Valgene af konkret form skal ses i sammenhæng med indlæringsprocessen. Midtvejsprøven uden hjælpemidler måler for praksis relevant paratviden om, samt forståelse af, finansielle begreber og modeller mv. Den 4 timers skriftlige udprøvning adskiller sig fra hjemmeprøverne ved også at inddrage evnen til problemløsning under tidspres.

Undervisningsformer
Forelæsninger og øvelser med aktiv studentermedvirken.
Litteratur

(indikativ)

 • Ross, Stephen A., R. W. Westerfield og B. D. Jordan: ”Corporate Finance Fundamentals”, 8th edition, McGraw-Hill, 2008 (ISBN 978-0-07-128563-6)
 • Florentsen, Bjarne (ed.): Artikelsamling til Finansiering, Institut for Finansiering, 2010
 • Florentsen, Bjarne, m.fl.: ”Hjemmeprøve 1-4”, Institut for Finansiering, 2010
 • Florentsen, Bjarne og Claus Parum: ”Opgavesamling til Finansiering på HA-studiet 2010”, Institut for Finansiering, 2010
 • Florentsen, Bjarne, Michael Møller og Claus Parum: ”Multiple choice opgaver til Finansiering på HA-studiet”. Institut for Finansiering, 2010.
 • Møller, Michael og Niels Chr. Nielsen: ”Den kapitalmarkedsstyrede virksomhed”, 1. udgave, Handelshøjskolens Forlag, 2004