English   Danish

2010/2011  BA-HAF_ETIK  Etik og marked

English Title
Ethics and Market

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi
Kursusansvarlig
  • Øjvind Larsen - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi
Fagområde/Category
  • Filosofi og videnskabsteori/Philosophy and philosophy of science
  • Forretningsetik, værdiledelse og CSR/Business Ethics, value based management and CSR
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Efter at have fulgt faget forventes den studerende at være i stand til at kunne:
  • gengive indholdet af de tekster, der indgår i pensum.
  • analysere de enkelte tekster
  • fortolke de enkelte tekster.
  • sammenligne teksterne både inden for og på tværs af de teorier der indgår i pensum.
Eksamen
Etik og Marked
Eksamensperiode Maj/juni
Prøven er en individuel 48-timers opgave. Opgaven udarbejdes på baggrund af stillede spørgsmål og må have et maksimalt omfang af 10 sider. Prøven bedømmes alene af eksaminator. Opgaven bedømmes bestået/ikke bestået.
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med faget er at belyse betydningen af etik og værdier ud fra et samfundsperspektiv og ud fra et virksomhedsperspektiv. Faget indbefatter klassiske og moderne forståelser af etik anskuet i en samfundsmæssig kontekst, og det indbefatter moderne forståelser af virksomheders ansvarliggørelse. Faget bestræber sig på ikke blot at fremstille etik som en normativ filosofisk disciplin, men som en social, samfundsmæssig realitet. Der sættes fokus på, hvordan etikken må indtænkes i og virker i forskellige sociale sammenhænge, herunder hvordan den virker sammen med og i forhold til økonomi, politik og jura og samfundets institutioner i det hele taget.

Undervisningsformer
Faget falder i en række forelæsninger og øvelser. Forelæsningerne og øvelserne skal til sammen ses som et forsøg på at forene de akademiske teorier med praksis i samfundets institutioner.
I forelæsningerne præsenteres en række klassiske og nyere teorier indenfor etik, politisk teori, moral-sociologi, virksomhedsetik og organisationssociologi, således som det fremgår af forelæsningsplanen.
I øvelserne skal de præsenterede teorier fra forelæsningerne diskuteres i relation til en række forskellige praktiske eksempler hentet fra samfundets institutioner. Derfor har vi inviteret en række personer fra forskellige institutioner til at komme og diskutere, hvordan de forholder sig til etiske, politiske og organisationsteoretiske problemstillinger i praksis, og hvilken rolle deres institutioner spiller i denne sammenhæng.
Litteratur

OVERSIGT OVER ARTIKLER I BØGER (B) OG I KOMPENDIUM (K)

(B) - Oversigt over bøger, som indgår i kurset

- Habermas (1996), Diskursetik, Det lille Forlag, København.

- Hegel (2004), Retsfilosofi, Det lille Forlag, København.

- Kant, Immauel, Grundlæggelse af sædernes metafysik, Hans Reitzels Forlag, 2005.

- Larsen, Øjvind (2005), Den Samfundsetiske Udfordring, Hans Reitzels Forlag, København.

- Nyeng, Frode (2000), Etiske Teorier, Munksgaard Danmark - Eller tidligere udgave fra 1999.

(K) - Kompendium - Oversigt over artikler som indgår i kompendiet til kurset:

- Banerjee, S.B. (2008) ‘Corporate Social Responsibility: The Good, the Bad and the Ugly’, Critical Sociology, vol. 34(1): 51-79.

- Bauman, Zygmunt, ‘The Liquid Modern Adventures of the “Sovereign Expression of Life”, i: Svend Andersen and Kees van Kooten Niekerk (ed.), Concern for the Other – Perspectives on the Ethics of K. E. Løgstrup, University of Notre Dame Press, Notre Dame, Indiana 2007, s. 113 – 127.

- Bauman, Zygmunt, ‘Lydighedens Etik’, i Bauman, Modernitet og Holocaust, Hans Reitzels Forlag, København 2001, s. 202-223

- Bentham, Jeremy, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Clarendon Press, Oxford 1996, chapter I, p. 11 - 16; chapter IV - V, P. 38 - 50.

- Critchley, Simon, Infinitely Demanding – Ethics of Commitment – Politics of Resistence, Verso, London – New York 2007, s. 38 – 62.

- Eriksen, Erik Oddvar, og Weigård, Jarle, Kommunikativt Demokrati – Jürgen Habermas’ teori om politik og samfund, Hans Reitzels Forlag, København 2003, s. 61 – 87; 134 – 165.

- Erklæringen af menneskets og borgerens rettigheder, Frankrig 1789.

- Friedman, M. (1962). Social Responsibility of Business and Labor. In:

Capitalism and Freedom (pp. 133-136), USA: The University of Chicago Press

- Friedman, M. (1970). The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits. In: Hoffman, W. M., Frederick, R. E. & Schwartz, M. S (Ed.) (2001). Business Ethics – Readings and cases in Corporate Morality (pp.156-160). USA: McGraw-Hill.

- Ghoshal, Sumatra (2005), ‘Bad Management Theories Are Destroying Good Management Practices, Academy of Management Learning & Education, 2005, Vol. 4, No. 1, 75 – 91.13

- Habermas, Jürgen, Teorien om den kommunikative handlen, Aalborg Universitetsforlag, Aalborg, s. 275 – 294; 323 – 329; 348 – 348; 359 – 370; 380 – 383.

- Hare, Richard M., ‘A Utilitarian Approach to Ethics’, i: Richard M. Hare, Objective Prescriptions, Clarendon Press, Oxford 1999, s. 151 – 161.

- Hare, Richard M., ‘Could Kant have been a Utilitarian’, i: Richard M. Hare, Sorting Out Ethics, Clarendon Press, Oxford 1997, s. 147 – 165.

- Henkin, Louis, The Age of Rights’. Author: Louis Henkin. ISBN: 9780231064453. Publisher: University Presses of California, Columbia and Princeton. I indledningsafsnittet sættes menneskerttighederne i samfundsmæssig kontekst.

- Kant, Immanuel (1996), The Metaphysics of Morals, i: Immanuel Kant, Practical Philosophy, Cambridge University Press, Cambridge 1996, Introduction to the Doctrine of Right, A - E; Appendix to the Introduction to the Doctrine of Right, s. 386 - 397.

- Larsen, Øjvind, Den Lydige forvalter, kapitel 6 i Øjvind Larsen, Forvaltning, Etik og Demokrati, Hans Reitzels Forlag, København 1996.

- Larsen, Øjvind, ‘The Ethical Demand in a Global Perspective – A Response to Bauman’, i: Svend Andersen and Kees van Kooten Niekerk (ed.), Concern for the Other – Perspectives on the Ethics of K. E. Løgstrup, University of Notre Dame Press, Notre Dame, Indiana 2007, s. 113 – 127.

- Løgstrup, K. E., Den etiske fordring, Gyldendal, København 1966, s. 9 – 39.

- Luhmann, Niklas: ”Paradigm lost: Om den etiske refleksion af moralen”, in Jacobsen (red.): Autopoiesis, København: Politisk Revy, 1992, s. 207-223

- Mikkelsen, Niels, FN’s verdenserklæring om menneskerettigheder, New York 1948, i: Menneskerettigheder - filosofisk, juridisk, historisk, politisk, Akademisk Forlag 1989, s. 113 - 132.

- Porter, M.E. & Kramer, M.R. (2006) ‘Strategy & Society – The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility’, Harvard Business Review, December Issue: 78-92.

- Scherer, A.G. & Pallazzo, G. (2007) ‘Towards a Political Conception of Corporate Responsibility: Business and Society Seen From a Habermasian Perspective’, Academy of Management Review, vol. 32(4): 1096-1120.

- Smith, N. Craig (2003): ‘Corporate Social Responsibility: Whether or how?’, California Management Review, vol. 45 (4) Summer 2003: 52-76

- Stuart Mill, John, ‘Bentham’, i: Stuart Mill, Munksgaard 1996, s. 50 - 72.14

- Waddock, Sandra; Rasche, Andreas; Werhane, Patricia H.; Unruh, Gregory, ‘The Principles for Responsible Management Education’, in: Toward Assessing Business Ethics Education, Information Age Publishing 2010.

- Weber, Max, ‘Politik som levevej’, i: Max Weber - Udvalgte tekster, bd. 1, s. 256 - 267.

- Zahle, Henrik (1995), ‘Ytringsfrihed for privat ansatte’, i: Ugeskrift for Retsvæsen, UfR Online, U.1995B.361, Forlaget Thomson, København.