English   Danish

2010/2011  BA-HAJ_ARB  Arbejdsret

English Title
Employment Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Placering Første quarter
Efterår 2012
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura
Kursusansvarlig
Ruth Nielsen
Fagområde/Category
  • Erhvervsjura/Business Law
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Det er målet med faget, at de studerende skal kunne
  • Redegøre for de i fagets pensum beskrevne regelsæt samt deres opbygning og funktion og identificere og forklare grundlæggende begreber inden for faget i et klart og korrekt sprog.
  • Redegøre for arbejdsgiveres og arbejdstageres retsstilling på grundlag af de i fagets pensum beskrevne regelsæt.
  • -Identificere relevante arbejdsretlige problemer og retlige argumenter ud fra et komplekst materiale i konkrete eksempler.
  • Placere konkrete problemstillinger i arbejdsretlige sammenhæng på en måde, der viser overblik, indsigt og forståelse.
  • Analysere arbejdsretlige problemstillinger, argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter og løsningsmuligheder.
  • Præsentere løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger.
Eksamen
Arbejdsret
Karakterskala 7-trins skala
Eksamensperiode Forårstermin
Prøven er en 4 timers skriftlig eksamen med alle hjælpemidler. Prøven bedømmes med ekstern censur. Syge- og omprøve afholdes efter samme eksamensbestemmelser som den ordinære prøve jf. dog § 17 i Studieordningen. Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen i oktober/november. Der er ikke automatisk tilmelding til syge/omprøven i januar/februar og rettidig tilmelding er senest 2 uger før eksamen afholdes.
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningen sigter på at kvalificere de studerende til at løse personalejuridiske problemer i danske og internationale virksomheder. Arbejdsretlige regler har stor praktisk betydning for virksomhederne. Der er tale om bestemmelser vedrørende ansættelse og afskedigelse, om ansættelseskontrakter og kollektive overenskomster vedrørende løn og arbejdsvilkår, om information og høring af de ansatte og om krav efter arbejdsmiljølovgivningen. På det danske arbejdsmarked er der høje organisationsprocenter og de fleste arbejdsgivere er forpligtet af en kollektiv overenskomst. Reglerne herom gennemgås i den kollektive arbejdsret, mens kontraktrelationen mellem en enkelt ansat og en arbejdsgiver behandles i den individuelle arbejdsret. Dansk arbejdsret er i meget høj grad præget af regler på EU-niveau. Undervisningen giver en generel indføring i hele det arbejdsretlige system. Der lægges vægt på at fremdrage den EU-retlige baggrund for de danske regler og den internationale sammenhæng.

Arbejdsbelastning
Deltagelse i forelæsninger 22 timer
Workshop 12 timer
Forberedelse (herunder læsning af pensum og forberedelse af øvelser) 120 timer
Eksamensforberedelse 71 timer
Litteratur

Pensum fastsættes nærmere