English   Danish

2010/2011  BA-HAJ_EKRE  Eksternt regnskab

English Title
Eksternt regnskab

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Placering Tredje quarter
Forår 2012
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura
Kursusansvarlig
Jesper Banghøj
Fagområde/Category
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Målene for faget er, at de studerende skal:
 • Kunne foretage registreringer af indtægter, omkostninger, aktiver og passiver i en kontoplan.
 • Kende til forskellen mellem pengestrømme og regnskabets overskudsmål
 • Demonstrere overblik over regnskabsbrugeres og beslutningstageres informationsbehov.
 • Beskrive forskellige regnskabsteorier (præstations- og formueorienterede regnskabsteorier) til beskrivelse af en virksomheds indtjenings- og kapitalforhold mv. og kunne anvende disse til analyse formål
 • Anvende begrebsrammen til at analysere konkrete regnskabsmæssige problemstillinger.
 • Have en grundlæggende forståelse for måletekniske problemer, der er forbundet med ekstern økonomirapportering.
 • Skelne mellem forskellige typer af aktiver og passiver samt vurdere hvilke aktiver og passiver som skal indregnes i balancen
 • Demonstrere overblik over typer af indtægter og omkostninger samt visse konkrete problem stillinger i forbindelse med indregning af disse.
 • Have indblik i regnskabsregulering, såvel teori som praksis.
 • Demonstrere dybdegående forståelse for forskellen mellem en virksomheds drifts – og finansieringsaktiviteter.
 • Formulere dybdegående overblik over værktøjer til analyse af en virksomheds rentabilitet, risiko, vækst mv.
 • Udvise videregående færdigheder i at vurdere en virksomheds økonomiske udvikling på basis af finansielle nøgletal mv. • Anvende de teoretisk tilegnede færdigheder på praksisnære eksempler og analysere sig frem til resultater på basis af tillært teori.
Eksamen
Eksternt regnskab
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Maj/juni
Prøven er en 1-døgns case. Prøven bedømmes med ekstern censur. Syge- og omprøve afholdes efter samme eksamensbestemmelser som den ordinære prøve. Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen. Der er ikke automatisk tilmelding til syge/omprøven og rettidig tilmelding er senest 2 uger før eksamen afholdes. Besvarelsen må maksimum fylde 5 sider
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Regnskab beskæftiger sig med måling og kommunikation af primært finansielle informationer til beslutningsformål. Regnskabet (årsrapporten) er grundlæggende orienteret mod at beskrive en given organisations indtjening (resultatopgørelsen), kapitalforhold i form af aktiver, forpligtelser og egenkapital (balancen) samt pengestrømme (pengestrømsopgørelsen).

Litteratur

Pensum fastsættes nærmere