English   Danish

2010/2011  BA-HAJ_EUR  EU-ret

English Title
EU Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Placering Andet quarter
Efterår 2011
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura
Kursusansvarlig
Ruth Nielsen
Fagområde/Category
  • Erhvervsjura/Business Law
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
De studerende skal kunne
  • Redegøre for de i fagets pensum beskrevne regelsæt, samt deres opbygning og funktion
  • Redegøre for EU-Domstolens arbejdsmetoder, praksis og fortolkningsprincipper
  • Identificere relevante EU-retlige problemer og EU-retlige argumenter ud fra et komplekst materiale
  • Placere konkrete problemstillinger i en EU-retlig sammenhæng på en måde, der viser overblik, indsigt og forståelse
Eksamen
Juridisk institut
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Maj/juni
Prøven er en 4 timers skriftlig eksamen med hjælpemidler. Prøven bedømmes med ekstern censur. Syge- og omprøve afholdes efter samme eksamensbestemmelser som den ordinære prøve, jf. dog § 17 i Studieordningen. Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen. Der er ikke automatisk tilmelding til syge/omprøven og rettidig tilmelding er senest 2 uger før eksamen afholdes. De studerende må få adgang til hele internettet, men må ikke kommunikere.
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med faget er at give de studerende kendskab til grundlæggende EU-ret, herunder EU’s institutioner, retskilder, grundlæggende rettigheder, samspil med national ret og EU-markedsret. Dette sker ved at kombinere traditionel undervisning med domslæsning.

Litteratur

Pensum afventes nærmere