English   Danish

2010/2011  BA-HAJ_FINA  Finansiering

English Title
Finance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Placering Tredje quarter
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura
Kursusansvarlig
Bjarne Florentsen
Fagområde/Category
 • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Målet med faget er, at de studerende kan:
 • Identificere og forklare ”fundamentals” i finansiel teori om husholdninger, om finansielle markeder med tilhørende instrumenter, om virksomheder og om disses sammenhæng.
 • Beregne, fortolke samt sammenligne finansielle priser, afkast, afkastkrav og nøgletal, ex ante såvel som ex post.
 • Analysere og formidle løsning af givne finansielle beslutningsproblemer:
 • Identificere og sammenligne muligt teori-, model- og begrebsapparat
 • Tilpasse teori til konkrete - herunder særligt danske - omverdensbetingelser
 • Identificere nødvendig og tilstrækkelig information for problemløsning
 • Identificere relevante markedspriser og -afkast samt skatter og andre imperfektioner
 • Beregne numerisk løsning henholdsvis systematisere ikke-numerisk løsning
 • Vurdere om en numerisk løsning med de givne forudsætninger er plausibel
 • Hypotisere om afvigelser imellem teoretisk baserede forudsigelser og empiri.
 • Identificere finansieringsteoretisk relevante aspekter i et ”case” og klassificere samt forklare argumenter og løsningsforslag.
Forudsætninger
Mikroøkonomi svarende til faget Mikroøkonomi på HA(jur.).
Eksamen
Finansiering
Prøven i faget består af to delprøver:
Finansiering delprøve 1:
Vægtning 30%
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Forårstermin, Individuel hjemmeopgave på maksimum 5 sider
Finansiering delprøve 2:
Vægtning 70%
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Forårstermin, 2 timers skriftlig eksamen
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget skal give faglig baggrund i Finansiering såvel for en erhvervsmæssig karriere direkte efter opnåelse af bachelorgraden som for en cand.merc.-overbygning med hel eller delvis specialisering i Finansiering.

Til brug for en umiddelbar erhvervskarriere bibringes forståelse for de mere overordnede præmisser, som en kapitalmarkedsstyret virksomhed er underlagt. For karriere i en finansielt orienteret jobfunktion sigtes der imod, at den studerende
(i) tilegner sig det grundlæggende finansielle begrebsapparat (”det finansielle sprog”),
(ii) behersker problemløsningskompetence i relation til et bredt spekter af finansielt orienterede arbejdsopgaver samt
(iii) kritisk kan indgå i dialog og samarbejde med kolleger og eksterne samarbejdspartnere om projektoplæg mv., som fordrer forståelse af finansiel teori og/eller statistisk metode. For en umiddelbar karriere udenfor det finansielle fagområde bibringes baggrundsviden til brug for finansieringsteoretisk vinkling af nytiltag.

Arbejdsbelastning
Forelæsning 76 timer
Øvelser timer
Forberedelse timer
Eksamensforberedelse timer
Litteratur

Indikativ litteratur:
• Ross, Stephen A., R. W. Westerfield og B. D. Jordan: ”Corporate Finance Fundamentals”, 8th edition, McGraw-Hill, 2008 (ISBN 978-0-07-128563-6)
• Florentsen, Bjarne (ed.): Artikelsamling til Finansiering, Institut for Finansiering, 2012
• Florentsen, Bjarne, m.fl.: Hjemmeopgaver og Øvelser, Institut for Finansiering, 2012 (net)
• Møller, Michael og Niels Chr. Nielsen: ”Den kapitalmarkedsstyrede virksomhed”, 1. udgave, Handelshøjskolens Forlag, 2004