English   Danish

2010/2011  BA-HAJ_FORM  Formueret I, Formueret II og International formueret

English Title
Formueret I, Formueret II og International formueret

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 15 ECTS (450 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed To quarters
Placering Andet quarter , Fjerde quarter
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura
Kursusansvarlig
 • Kim Østergaard - Juridisk Institut
 • Peter Arnt Nielsen - Juridisk Institut
Fagområde/Category
 • Erhvervsjura/Business Law
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Fagets mål er, at den studerende skal kunne
 • Redegøre for de i fagets pensum beskrevne regelsæt samt deres opbygning og funktion
 • Redegøre for virksomheders retsstilling på grundlag af de i fagets pensum beskrevne regelsæt
 • Identificere relevante formueretlige og internationalt formueretlige problemer og retlige argumenter ud fra et komplekst materiale
 • Placere konkrete problemstillinger i national og international fomrueretlig sammenhæng på en måde, der viser overblik, indsigt og forståelse
 • Analysere nationale og internationale formueretlige problemstillinger, argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter og løsningsmuligheder
 • Kombinere forskellige faglige indfaldsvinkler i forbindelse med analysen og foretage fagligt begrundede valg for løsningen
 • Præsentere løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger
Eksamen
Formueret I, Formueret II og International formueret
Eksamensperiode Forårstermin, Prøven er en 3 timers skriftlig eksamen med hjælpemidler. Prøven afholdes i maj/juni og bedømmes med ekstern censur. Syge- og omprøve afholdes i august efter samme eksamensbestemmelser som den ordinære prøve, jf. dog § 17 i Studieordningen. Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen. Der er ikke automatisk tilmelding til syge/omprøven og rettidig tilmelding er senest 2 uger før eksamen afholdes.
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formueret I:

Erstatningsretten er helt central i formueretten. Såvel når det drejer sig om erstatning inden for og udenfor kontrakt. Faget har til formål at introducere de centrale erstatningsbetingelser og ansvarsfrihedsgrundene, der kan indebære en manglende adgang til at kræve erstatning.

I faget inddrages aktivt retspraksis for at illustrere og diskutere de erstatningsretlige betingelser og hvilke tabsposter, der kan kræves erstatning for.

Formueret II:

Køb udgør såvel nationalt som internationalt stadig den mest udbredte kontrakttype i formueretten. Faget har til formål at introducere de centrale køberetlige problemstillinger med udgangspunkt i national ret.

Der fokuseres i undervisningen på de centrale temaer om fastlæggelse af pris, levering og risikoens overgang, sælgers misligholdelse og købers misligholdelse. I undervisningen inddrages aktivt retspraksis.

International formueret:

Den stadig stigende internationalisering af den grænseoverskridende handel med varer og tjenesteydelser nødvendiggør kendskab til international formueret, dvs. de internationale regler, som har størst betydning for eksport- og importsektorerne. Der fokuseres på international kontraktsret, international civilproces og international handelsvoldgift. Reglerne er navnlig fastsat af EU og FN’s Kommission for International Handelsret. Mens FN-reglerne har vundet global udbredelse, gælder EU-reglerne for EU-staterne.

Fagets centrale emne er den internationale omsætning af varer og tjenesteydelser. Hovedvægten lægges på de problemer, som møder den erhvervsdrivende, der agerer på det internationale marked som sælger, køber eller formidler. Følgende emner behandles:

 • International kontraktsret, dvs. lovvalget for løsørekontrakter og andre kontrakter,
 • International civilproces, dvs. domstolenes internationale kompetence og anerkendelse og fuldbyrdelse af domme, og

International handelsvoldgift, dvs. FN’s modellov om voldgift samt New York-konventionen om anerkendelse og fuldbyrdelse af voldgiftskendelser.

Arbejdsbelastning
Deltagelse i forelæsninger, Formueret I 18 timer
Øvelser, Formueret I 18 timer
Løbende opgaver og fremlæggelser, Formueret I 50 timer
Deltagelse i forelæsninger, Formueret II 36 timer
Øvelser, Formueret II 2 timer
Deltagelse i forelæsninger, International formueret 26 timer
Øvelser, International formueret 4 timer
Forberedelse (herunder læsning af pensum og forberedelse af øvelser) 131 timer
Eksamensforberedelse 165 timer
Litteratur

Formueret I: Erstatningsret

Børge Dahl, Erhvervsjura, 11. udg. 2010, kap. 7

Udvalgte domme

Formueret II: Køberet

Børge Dahl, Erhvervsjura, 11. udg. 2010, kap. 4 (kap. 4, III læses kursorisk)

Udvalgte domme

Pensumangivelse: Børge Dahl, Erhvervsjura 11. udg., 2010, 100 sider og udvalgte domme

International formueret:

Peter Arnt Nielsen, International handelsret, 2. udg. 2011

Peter Arnt Nielsen, International handelsret – Tekster, 2. udg. 2010

Peter Arnt Nielsen, International handelsret – Studiehæfte, 2. udg. 2011

Pensumangivelse

Peter Arnt Nielsen, International handelsret, 2. udg. 2011. Ca. 500 s.

Endelig pensum angives, når 2. udg. er udkommet.