English   Danish

2010/2011  BA-HAJ_MIK  Mikroøkonomi

English Title
Micro Economics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Placering Første quarter
Efterår 2010
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura
Kursusansvarlig
Cédric Schneider
Fagområde/Category
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Efter at have fulgt dette kursus skal den studerende være i stand til at:
  • Forklare indholdet i grundlæggende mikroøkonomiske begreber som f.eks. elasticitet, alternativ omkostning, markedsligevægt, oligopol, moral hazard og eksternaliteter.
  • Beskrive og rationalisere de væsentligste forudsætninger for mikroøkonomiske modeller som f.eks. modeller for udbud og efterspørgsel, ufuldkommen konkurrence og generel ligevægt.
  • Grafisk illustrere indholdet i disse modeller samt udføre simple analyser f.eks. relateret til offentlig regulering.
  • Algebraisk løse simple økonomiske problemstillinger som f.eks. nytte- og profitmaksimering, udbud lig efterspørgsel, samt algebraisk bestemme ligevægtsværdier af økonomiske variable som f.eks. pris, mængde og profit.
  • Vurdere, hvorvidt en angivet løsning til en økonomisk problemstilling er plausibel.
  • Numerisk anvende standard mikroøkonomisk værktøj som f.eks. priselasticitet og skalaafkast.
  • Forklare og grafisk illustrere gevinsterne ved international handel i en model med komparative fordele samt konsekvenserne af offentlig indgriben i international handel.
  • Anvende økonomisk intuition og argumentation til at forklare væsentlige aktuelle politikspørgsmål relateret til mikroøkonomi og international handel som f.eks. indgreb over for forurening.
Forudsætninger
Dette kursus kræver ingen forudgående kendskab til økonomi og har ingen avancerede matematiske eller statistiske forudsætninger. En minimal forståelse af grundlæggende calculus, algebra og matematiske metoder (differentiel regning, optimering, osv) er tilstrækkelig
Eksamen
Mikroøkonomi
Karakterskala 7-trins skala
Eksamensperiode Efterårstermin
Prøven er en 2 timers skriftlig eksamen med hjælpemidler. Prøven afholdes i oktober/november og bedømmes alene af eksaminator. Syge- og omprøve afholdes i januar efter samme eksamensbestemmelser som den ordinære prøve, jf. dog § 17 i Studieordningen. Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen. Der er ikke automatisk tilmelding til syge/omprøven og rettidig tilmelding er senest 2 uger før eksamen afholdes. De studerende må, så frem det er muligt at skaffe lokale, få adgang til hele internettet, men må ikke kommunikere
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget Mikroøkonomi præsenterer grundlæggende økonomisk teori om forbrugeres og virksomheders økonomiske beslutninger, konsekvenserne heraf for vareprisdannelse, arbejdskraft, m.v. og samspillet mellem de forskellige markeder. Desuden omtales mulighederne for at opnå en samfundsøkonomisk effektiv ressourceanvendelse samt den økonomiske politiks (for eksempel konkurrencepolitikkens) indflydelse på de enkelte markeder og på den samfundsøkonomiske effektivitet. Endelig behandles konsekvenser af manglende information.
Der bygges videre på mikroøkonomi i en stor del af den efterfølgende økonomiundervisning, især i fagene Erhvervsøkonomi, Makroøkonomi, Afsætningsøkonomi og Industriøkonomi. Derudover behandles emner der vil blive taget op i Finansiering, Rets- og Kontraktøkonomi og Konkurrenceret.

Undervisningsformer
Bemærk: Undervisning på storholden forgår på engelsk, mens øvelsestimer er på dansk. Lærebogen og andet materiale vil også være på engelsk
Arbejdsbelastning
Deltagelse i forelæsninger 42 timer
Øvelser 28 timer
Forberedelse 120 timer
Løbende opgaver og fremlæggelser 10 timer
Eksamensforberedelse 35 timer
Yderligere oplysninger

Supplerende materiale (øvelser, slides, osv) kan hentes på LEARN

Litteratur

Robert H. Frank (2010), “Microeconomics and Behavior”, McGraw-Hill Edition, 8. udgave