English   Danish

2010/2011  BA-HAJ_ORTE  Organisationsteori

English Title
Organisationsteori

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Placering Andet quarter
Efterår 2010
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura
Kursusansvarlig
Christian Frankel
Fagområde/Category
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
  • Problemstilling: Den studerende skal selvstændigt kunne identificere centrale organisatoriske problemstillinger
  • Teori: Den studerende skal demonstrere overblik over de teorier, der udgør fagets pensum, herunder redegøre for og sammenligne teoriernes indhold, forskellige forudsætninger, analytiske styrker og svagheder
  • Analyse: Den studerende skal kunne anvende fagets teorier til at analysere konkrete organisatoriske problemstillinger, herunder begrundet udvælge forskellige teorier til analyse af samme problemstilling for derigennem at opnå bredere indsigt i problemstillingen og samtidig med udgangspunkt heri komme med flere forslag til ledelseshandlinger
Eksamen
Organisationsteori
Karakterskala 7-trins skala
Eksamensperiode Efterårstermin
Prøven er en 2 timers skriftlig eksamen med alle skriftlige hjælpemidler. Der må medbringes bøger og noter. Der vil så frem det er muligt være adgang til LEARN. Prøven afholdes i december og bedømmes alene af eksaminator. Syge- og omprøve afholdes i januar/februar efter samme eksamensbestemmelser som den ordinære prøve, jf. dog § 17 i Studieordningen. Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen. Der er ikke automatisk tilmelding til syge/omprøven og rettidig tilmelding er senest 2 uger før eksamen afholdes
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget vil give de studerende en indføring i de væsentligste discipliner og deres sammenhæng indenfor organisationsfeltet. Der fokuseres således bl.a. på organisationers strategi og forhold til omverden, organisationens ressourcer, kultur og læring samt ledelse, motivation, kommunikation og forandring.

Faget vil endvidere styrke de studerendes evne til at identificere og analysere organisatoriske problemstillinger, herunder til at give velbegrundede forslag til ledelsesmæssig håndtering heraf

Faget vil endelig give de studerende en forståelse for, at organisatoriske problemer kan og bør analyseres ud fra flere organisatoriske discipliner for derigennem at opnå en større indsigt og et bredere handlingsrum.

Litteratur

Der undervises med udgangspunkt i Jacobsen & Thorsvik: Hvordan Organisationer Fungerer, Hans Reitzels Forlag, 2. udgave (2008) som grundbog suppleret af en række artikler. I tillæg hertil overvejes det at udarbejde en gennemgående case, der kan indgå som et gennemgående