English   Danish

2010/2011  BA-HAJ_REKO  Rets- og kontraktøkonomi

English Title
Law & Economics and Contract Theory

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Placering Tredje quarter
Forår 2013
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura
Kursusansvarlig
Thomas Rønde
Fagområde/Category
 • Erhvervsjura/Business Law
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
 • At kunne anvende centrale spilteoretiske begreber som forventet nytte maksimering, Nash-ligevægt samt diverse optimalitetsbegreber i konkrete (sociale eller individuelle) valgsituationer.
 • At vurdere styrken og svagheden ved alternative definitioner af optimalitet (efficiens)
 • At forstå moral hazard og adverse selection modellerne og kunne overføre modellerne på virkeligt eksisterende konflikter mellem Principaler og Agenter.
 • At vurdere under hvilke forhold der er sammenfald mellem ligevægt og optimalitet i konkrete sociale valgsituationer.
 • At forstå de grundlæggende retsøkonomiske rationaler for ejendomsretten, kontraktretten og erstatningsretten
 • At anskue kontraktretlige og erstatningsretlige problemstillinger ved hjælp af den retsøkonomiske model for kontrakt og erstatningsretten.
 • At anskue organisationelle valg i lyset af Coase-teoremet.
 • At relatere særlig kontraktteorien til konkrete organisatoriske problemstillinger i erhvervslivet.
 • At anvende den moderne incitament teori, særlig moral hazard modellen, til at bestemme hensigtsmæssige måder at aflønne og sanktionere økonomiske aktører på.
 • At anskue organisationelle valg foretaget i konkrete virksomheder ud fra afvejningen af incitament og risikoallokerings- hensyn samt ud fra andre økonomiske hensyn.
 • At anvende transaktionsomkostningsteorien samt teorien om ufuldstændige kontrakter til at vurdere hvornår en virksomhed skal købe et gode på markedet og hvornår virksomheden selv skal producere godet.
 • At se betydningen af asymmetrisk information for muligheden af at realisere værdi i et samarbejde eller (i en konfliktsituation) i et forlig.
Eksamen
Rets- og kontraktøkonomi
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode April og August
Prøven er en 4 timers skriftlig eksamen uden hjælpemidler. Prøven bedømmes med ekstern censur. Syge- og omprøve afholdes efter samme eksamensbestemmelser som den ordinære prøve, jf. dog § 17 i Studieordningen. Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen. Der er ikke automatisk tilmelding til syge/omprøven og rettidig tilmelding er senest 2 uger før eksamen afholdes.
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Der er to formål med ”Rets- og kontraktøkonomi: Grundlæggende teori og metode.” Det ene er at udvikle de studerende analytiske værktøjer og begreber. Spil- og kontraktteoriens grundlæggende begreber og resultater introduceres, idet der lægges særlig vægt på at vise hvordan disse modeller kan anvendes til at forstå økonomisk adfærd. Det andet formål er at give de studerende et indblik i de væsentligste indsigter fra retsøkonomien. Der ses på, hvordan retsøkonomien kan strukturere juraen, og hvordan den kan kaste lys over erstatningsretten, kontraktretten, immaterialretten og ejendomsretten.
Vi vil anvende økonomisk teori til at forstå kontrakter og organisationer med; vægten er lagt på at anvende det økonomiske begrebsapparat til forståelse af kontrakt- og virksomhedsformer. Dette vil blive eksemplificeret ved at studere aktieselskabers vedtægter, som indeholder en omfattende beskrivelse af rettigheder/pligter mellem ledelsen og ejerne.

Litteratur

Pensum fastsættes nærmere