English   Danish

2010/2011  BA-HAJ_SELKRE  Selskabs- og kreditret

English Title
Company Law and Finance Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 15 ECTS (450 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura
Kursusansvarlig
Kim ØstergaardTanja Jørgensen
Fagområde/Category
  • Erhvervsjura/Business Law
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Med udgangspunkt i den eller de relevante retskilder at identificere og systematisere de forskellige selskabs- og kreditretlige problemstillinger og give løsningsforslag til løsning af disse med udgangspunkt i den retsdogmatiske metode.
Eksamen
Selskabsret og Kreditret
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Maj/juni og August
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 4 timer
Prøven er en 4 timers skriftlig eksamen. Prøven bedømmes alene af eksaminator. Syge- og omprøve afholdes efter samme eksamensbestemmelser som den ordinære prøve, jf. dog § 17 i Studieordningen. Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen. Der er ikke automatisk tilmelding til syge/omprøven og rettidig tilmelding er senest 2 uger før eksamen afholdes.
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Selskabsret:
Idet selskabsret overvejende er en specialdisciplin inden for formueretten, bygger selskabsretten forudsætningsvis på den undervisning, der er givet i de formueretlige discipliner på 1. år. I selskabsret fokuseres der på følgende elementer i selskabsretten:

• Selskabsrettens udvikling
• De forskellige selskabsformer inden for kapital- og personselskaber
• Stiftelse
• Hæftelse
• Kapital
• Kapitalbeskyttelse
• Ledelse
• Ansvar
• Årsrapport
• Revision
• Likvidation
• Fusion
Kreditret:
Kreditretten bygger forudsætningsvis på den undervisning, der er givet i de formueretlige discipliner på 1. år. I kreditret fokuseres der på følgende elementer:

• Kreditaftaler – erhverv og privat
• Tinglig sikkerhed
• Kaution og støtteerklæringer
• Modregning
• Factoring
• Byggelån og byggelånstransporter
• Nødlidende kreditforhold

Undervisningsformer
Vejledende:
Selskabsret:
Aktivitet
Studenterarbejdstimer
Deltagelse i forelæsninger
30
Øvelser
20
Forberedelse (herunder læsning af pensum og forberedelse af øvelser)
100
Løbende opgaver og fremlæggelser
25
Eksamensforberedelse
50
Total
225

Kreditret:
Aktivitet
Studenterarbejdstimer
Deltagelse i forelæsninger
36
Øvelser
9
Forberedelse (herunder læsning af pensum og forberedelse af øvelser)
115
Løbende opgaver og fremlæggelser
15
Eksamensforberedelse
50
Total
Litteratur

Pensum fastsættes nærmere