English   Danish

2010/2011  BA-HAMET  Kvantitative metoder

English Title
Quantitative Methods

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Lisbeth La Cour - Økonomisk Institut
Fagområde/Category
 • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
 • Demonstrere viden omkring begreber, modeller, metoder og værktøjer indenfor økonometri svarende til kursets pensum
 • Evaluere et empirisk studie, som en anden har udarbejdet
 • Læse og forstå output fra SAS programmet
 • Kunne gennemføre en rimelig simpel økonometrisk analyse i praksis. Dette indebærer, at:
 • a) identificere problemet og formulere analysens formål samt redegøre for problemets teoretiske baggrund
 • b) formulere den teoretiske baggrund for problemsløsningen
 • c) specificere en egnet økonometrisk model – inkl. forudsætninger
 • d) estimere modellen med en egnet estimationsmetode
 • e) diskutere og løse relevante problemer undervejs i analysen (f.eks. heteroskedasticitet)
 • f) teste hypoteser – både simple og sammensatte
 • g) anvende modellen til det formål, den er udarbejdet til
 • h) rapportere analysens resultater både hvis aftageren er økonometriker, og hvis han/hun ikke er det (f.eks en CEO) og konkludere på basis af analysen
Forudsætninger
Obligatorisk, der skal vælges melle kvalitative eller kvantitative metoder
Eksamen
Kvantitative metoder
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
4 timers skriftlig eksamen med forudgående data analyse (3 dages tag-hjem). Alle hjælpemidler undtagen PC må benyttes. Syge/omprøve: afholdes efter samme regler som den ordinære prøve.
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Klarer familie-ejede virksomheder sig bedre end andre virksomheder? Er det et problem at aktiers risiko – deres beta – ofte findes på basis af historiske data?  Hvordan kan man bestemme en virksomheds skalaafkast? Hvordan estimeres en efterspørgsels priselasticitet?

Kursets primære formål er at forsøge at besvare spørgsmål af same type som dem, der nævnes ovenfor, ved at introducere en vifte af modeller, metoder og værktøjer indenfor økonometri. Kurset er anvendelsesorienteret.

Kurset vil i høj grad fokusere på de mange muligheder som regressionsmodellen tilbyder. Der vil blive lagt vægt på de forskellige forhold, man som praktiker skal være opmærksom på, når man arbejder med forskellige typer af økonomiske data: tværsnits data, hvor alle observationer stammer fra samme tidsperiode og tidsrækker, hvor observationerne stammer fra mange forskellige tidsperioder.  Det er vigtigt, at de studerende bliver fortrolige med modellernes fortolkninger og hermed i sidste ende deres anvendelsesmuligheder. Et andet vigtigt område er, kombinationen af en kvantitativ analyse med mere kvalitative aspekter, noget som virkelig er en styrke ved regressionsmodeller anvendt indenfor økonomi. Endnu et forhold, man altid er nødt til at overveje i forbindelse med brug af regressionsmodellen, er modellens implicitte kausalitetsbudskab. Er det f.eks. aktiemarkederne, der påvirker real-økonomien – eller er det real-økonomien, der påvirker aktiemarkederne? Et tvivlsomt kausalitetspostulat har alvorlige konsekvenser for hele analysens troværdighed.  Denne diskussion leder til, at man i visse situationer er nødt til at revidere sin estimationsmetode. Endelig vil kurset også diskutere økonomiske forudsigelsesmodeller.

Undervisningsformer
En kombination af forelæsninger og øvelsestimer, hvor øvelsestimerne er PC-baserede. Til forelæsningerne introduceres de forskellige emner, og de diskuteres ud fra en anvendelsesorienteret synsvinkel. Forelæsningernes eksempler vil så vidt muligt komme fra erhvervsøkonomiske problemstillinger, men også andre eksempler – meget gerne fra andre HA-kurser - vil blive inddraget. Undervejs i forløbet vil der bliver inviteret et par gæsteforelæsere, der kan give eksempler på spændende anvendelser ud fra deres egen forskning eller hverdag udenfor CBS. I øvelsestimerne vil 2 instruktorer hjælpe de studerende med selv at køre computer baserede applikationer – mindre analyser, som forsøger at komme rundt om alle emner i pensum. Som software til kurset foreslås SAS med Enterprise Guide, som de studerende kan download’e gratis via CBS’ bibliotek og installere på deres egen PC.
Litteratur

Wooldridge, JM (2009): “Introductory Econometrics. A Modern Approach”, 4. udgave, South Western Cengage Learning

 Lærebogen suppleres evt. med nogle videnskabelige artikler, der er relevante i forhold til kursets eksempler. F.eks fra gæsteforelæseres forskning.