English   Danish

2010/2011  BA-HAMIKRO  Mikroøkonomi

English Title
Microeconomics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Jan Rose Skaksen - Økonomisk Institut
 • Leslie Christensen - Økonomisk Institut
Fagområde/Category
 • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal ved afslutningen af faget kunne:
 • Forklare indholdet i grundlæggende mikroøkonomiske begreber som fx alternativ omkostning, markedsligevægt, moral hazard, risiko aversion og eksternaliteter.
 • Beskrive og forklare de væsentligste forudsætninger for mikroøkonomiske modeller som fx modeller for udbud og efterspørgsel, ufuldkommen konkurrence og generel ligevægt.
 • Grafisk illustrere indholdet i disse modeller samt udføre simple analyser fx relateret til offentlig regulering.
 • Algebraisk løse simple økonomiske problemstillinger som fx nytte- og profitmaksimering, udbud lig med efterspørgsel, samt algebraisk at bestemme ligevægtsværdier af økonomiske variable som fx pris, mængde og profit.
 • Vurdere hvorvidt en angivet løsning til en økonomisk problemstilling er plausibel.
 • Numerisk anvende standard mikroøkonomisk værktøj som fx priselasticitet og skalaafkast
 • Anvende mikroøkonomisk indsigt til at forklare væsentlige aktuelle politikspørgsmål relateret til mikroøkonomi.
Forudsætninger
At de studerende kan læse engelsk faglitteratur samt deltage i faglige aktiviteter på engelsk. Herudover er det en fordel at have grundlæggende kendskab til matematik svarende til B og A niveau.
Eksamen
Mikroøkonomi
Prøven i faget består af to delprøver:
Midtvejsprøve:
Vægtning 30%
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Vintertermin
2-timers skr. MC. Uden hjælpemidler, bortset fra godkendte lommeregnere (se studiets hjemmeside på E-Campus). Syge/omprøve: afholdes efter samme regler som den ordinære prøve.
Afsluttende prøve:
Vægtning 70%
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode December/januar
Varighed 4 timer
Uden hjælpemidler, bortset fra godkendte lommeregnere (se studiets hjemmeside på E-Campus). Syge/omprøve: afholdes efter samme regler som den ordinære prøve.
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formål

Det er fagets målsætning at give de stu­derende en indføring i a) den enkelte forbrugers og den enkelte virksomheds rationelle adfærd på et givent marked, b) hvilke konsekvenser denne adfærd har for prisfastsættelse og mængdeallokering på markeds- og brancheniveau, og c) den påvirkning forbrugernes og virksomhedernes handlinger har på velfærden for alle i økonomien.

Indhold

Kurset tager udgangspunkt i teorier for den enkelte rationelt agerende husholdnings og virksomheds adfærd under fuldkommen information. Der lægges vægt på analyse af, hvorledes den enkelte husholdning og virksomhed tilpasser sig ændringer i sine omverdensbetingelser. Disse ændringer kan f.eks. være i udefra givne priser, i antallet af agenter på markedet, eller i skattesatser.

Følgende emner tages op:

 • Den rationelle forbrugers valg under fuldkommen information.
 • Er den rationelle model korrekt: Adfærds- og eksperimentel økonomi.
 • Forbrugernes og virksomhedernes interaktion på et marked i ligevægt.
 • Strategisk adfærd på markeder med flere konkurrerende virksomheder.
 • Eksternaliteter, en introduktion til law and economics.
 • Offentlige goder, offentlige virksomheder og privatisering
Undervisningsformer
Der anvendes forelæsninger, øvelser samt MyEconLab.
Litteratur

Jeffrey M Perloff, 2009, Microeconomics, 5th edition, Pearson International.