English   Danish

2010/2011  BA-HAORG  Organisationsanalyse

English Title
Organizational Analysis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 15 ECTS (450 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed To semestre
Placering Efterår , Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
  • Christian Frankel - Institut for Organisation
Fagområde/Category
  • Kommunikation/Communication
  • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Når faget er gennemført, skal den studerende have kvalifikationer til at kunne analysere hvordan ledere, medarbejdere og omgivelser oplever, fortolker og samvirker i en eller flere konkrete organisationer. Den studerende bliver vurderet efter følgende fem succeskriterier:
  • Problemstilling: Den studerende skal selvstændigt kunne identificere og definere en problemstilling som er virksomhedsspecifik.
  • Metode: Den studerende skal kunne vælge blandt de metoder, i hvilke der undervises i faget, bruge metoden til at indsamle data og skal også kunne begrunde sit valg af metode.
  • Teori: Den studerende skal demonstrere overblik over de organisationsteorier, i hvilke der undervises i faget. Overblik vil sige at teoriernes indhold og anvendelighed skal kunne sammenlignes.
  • Analyse: Den studerende skal kunne anvende teori og metode til at analysere de data, som er indsamlet i projektarbejdet, for dermed at komme frem til en konklusion på den problemstilling som den studerende arbejder med.
  • Sprog: Den studerende skal kunne fremstille det skriftlige arbejde i et klart og korrekt sprog.
Eksamen
Organisationsanalyse
Prøven i faget består af to delprøver:
Midtvejsprøve:
Vægtning 50%
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode December/januar
2 døgns hjemmeopgave, gruppe bestående af 3-5 studerende, max. 5 sider per studerende, opgaven skal individualiseres. Syge/omprøve: afholdes efter samme regler som den ordinære prøve.
Afsluttende prøve:
Vægtning 50%
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Maj/juni
Gruppeprojekt med individuel mundtlig stedprøve, 20 min. uden forberedelse. Bedømmelsen baseres på en helhedsvurdering af den skriftlige del og den mundtlige præstation. Stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsesgrundlaget. Grupperne består af 3-5 studerende. Gruppeprojektet må have et sidetal på max. 40 sider, ved én studerende max. 10 sider. Syge/omprøve: 20 min. individuel mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i et miniprojekt på max. 10 sider i hele pensum.
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget introducerer til en række teorier om organisationer og til en række metoder som kan benyttes når man analyserer organisationer. Tilsammen sætter teorierne og metoderne de studerende i stand til at analysere hvordan organisationer fungerer. På faget arbejder vi først og fremmest på øvelseshold og i grupper, men der er også nogle forelæsninger for hele holdet undervejs.

På første semester fokuserer vi særligt på organisationsteorier, og benytter dem til at analysere udvalgte cases. Første semester afsluttes med en casebaseret eksamen. På andet semester kommer metoder mere i fokus, og de studerende gennemfører i grupper en analyse af en eller flere organisationer og afrapporterer deres analyse i et skriftligt projekt. Det er et arbejde som kræver en høj grad af selvstændigt initiativ, for grupperne skal selv vælge en organisation og skabe kontakt til den, ligesom grupperne selv skal skaffe data om deres caseorganisation og formulere den problemstilling de vil analysere. Andet semester afsluttes med en individuel mundtlig eksamen på baggrund af gruppeprojektet.

Undervisningsformer
Der anvendes øvelser, gruppearbejde, fremlæggelse for holdet samt forelæsninger.
Litteratur

Amhøj, C. B. (2004). Medarbejderens synliggørelse i den transparente organisation - om styring af frihed og usynliggørelse af ledelse. In D. Pedersen (Ed.), Offentlig ledelse i managementstaten. København: Samfundslitteratur. Kompendium

Andersen, I. (2008). Den Skinbarlige Virkelighed (4. ed.).København: Samfundslitteratur.

Brown, J. S., & Duguid, P.(1991). Organizational Learning and Communities-of-Practice: Towarda Unified View of Working, Learning, and Innovation. OrganizationScience, 2(1), 40-57.

Brunsson, N. (2003). Organized Hypocrisy. In B. Czarniawska & G. Sévon (Eds.), The Northern Lights. Stockholm: Liber.

Jacobsen, D. I., & Thorsvik, J. (2008).Hvordan organisationer fungerer (2. ed.). København: Hans Reitzels.

Jensen, L. B. (1997). Indføring i tekstanalyse. København: Roskilde Universitetsforlag. Kompendium

Kristiansen, S., & Krogstrup, H. K. (1999). Deltagende observation. Introduktion til en forskningsmetodik. København: Hans Reitzel. Kompendium

Kvale, S. (1997). Interview. En introduktion til det kvalitative forskningsinterview. Købehavn: Hans Reitzel. Kompendium

Lindblom, C. E. ([1959] 1988). The Science of 'MuddlingThrough'. In C. E. Lindblom (Ed.), Democracy and Market Systems(pp. 171-190). Oslo: Universitetsforlaget. AK

March, J. G. (1962).The Business Firm as a Political Coalition. The Journal ofPolitics, 24(4), 662-678.

March, J. G., & Olsen, J. P.Skraldespandsmodeller af beslutningstagen i organisationer. In (pp.87-117). AK

Martin, J. (1990). Deconstructing Organizational Taboos: The Suppression of Gender Conflict in Organizations. Organization Science, 1(4), 339-359. Hent den via bibliotekets fjernadgang på http://www.jstor.org/stable/2634968

Martin, J. (1992). Cultures in Organizations. Oxford: Oxford University Press.

Mintzberg, H. (1975). The Manager's Job: Folkloreand Fact. Harvard Business Review, 53(4), 49-61. Hent den viabibliotekets fjernadgang:

Mintzberg, H. (1981). Organization design: fashion or fit? Harvard Business Review, 59(1), 103-116. Hent den via bibliotekets fjernadgang: http://esc-web.lib.cbs.dk/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=3867879&site=ehost-live&scope=site

Moss Kanter, R. (1979). Power Failure in Management Circuits. Harvard Business Review, 57(4), 65-75. Hent den via bibliotekets fjernadgang: http://esc-web.lib.cbs.dk/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=3867706&site=ehost-live&scope=site

Schein, E. H. (2005). DefiningOrganizational Culture. In J. M. Shafritz, J. S. Ott & Y. S.Jang (Eds.), Classics of Organization Theory (6th ed.). London:Thomson. Kompendium

Schultz, M. (1990). Kultur i organisationer:Funktion eller symbol: Handelshøjskolens Forlag.

Spear, S., & Bowen, H. K. (1999). Decoding the DNA of the Toyota ProductionSystem. Harvard Business Review, 77(5), 96-106. Hent den viabibliotekets fjernadgang:

Taylor, F. W. (1911). The Principles ofScientific Management. New York: Harper Bros. Læs teksten som dener tilgængelig på Internet Modern History Sourcebook:

van Maanen, J. (1990). The Smile Factory: Work at Disneyland. In P. J. Frost (Ed.), Reframing Organizational Culture (pp. 58-76). London: Sage. Kompendium