English   Danish

2010/2011  BA-HAVID  Videnskabsteori

English Title
Methodologies and Theories of Science in General Business Studies

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Christine Molgaard Cleemann - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi
 • Vibeke Didriksen - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi
Fagområde/Category
 • Filosofi og videnskabsteori/Philosophy and philosophy of science
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal ved afslutningen af faget kunne:
 • Kunne forholde sig kritisk reflekterende og problemorienteret til erhvervsøkonomisk videnskab og metode såvel generelt som med afsæt i et konkret case
 • Kunne analysere og se sammenhænge mellem problem og teknik i metodevalget, samt diskutere betydningen for gyldigheden og kvaliteten af viden
 • Vise viden om relevante videnskabelige paradigmer og se hvilken betydning de kan have for problemer, teknikker og metodiske valg
 • Forstå elementære begrebsspektre for organisering og forståelse af vidensproduktionen, fx ontologi og epistemologi, subjektivitet og objektivitet, stabilitet og forandring
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Sommertermin
Individuel mundtlig synopsisprøve, 20 min. Synopsis skrives af 1-3 studerende, 4 sider pr. studerende. Syge/omprøve: afholdes efter de samme regler som den ordinære prøve.
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål er at udvikle den studerendes forståelse for problemorienteret vidensproduktion som en metodisk og refleksiv grundkompetence for erhvervsøkonomi i praksis. Faget tager således afsæt i praksisrelevante cases og fokuserer på at styrke den enkelte studerendes grundlag for fremadrettet teoretisk og analytisk udvikling inden for det erhvervsøkonomiske fagfelt. Problemorienteret vidensproduktion udtrykker den studerendes evne til:

 1. At udpege og forholde sig kritisk reflekterende til relevante, aktuelle og udfordrende problemer for erhvervsøkonomien i praksis.
 2. At organisere, kvalificere og diskutere problemet ved hjælp af et konkret metodisk undersøgelsesdesign bestående af en afvejet og argumenteret metodevalg (hvordan kan man teknisk set undersøge/besvare problemet?), videnskabsteoretisk afsæt (med hvilken kvalitetskriterier?) og videnskabsfilosofisk grundlag (ud fra hvilke grundlæggende antagelser om individets, organisationens og samfundets beskaffenhed?).

Med en styrket problemforståelse ønsker faget at sætte den studerende i stand til engageret og reflekteret at føre og gennemføre en ’god sag’ (case eller problem) på et såvel praktisk relevant og videnskabeligt kvalificeret grundlag. Det afgørende bliver derfor at skabe rum til at den studerende ’opdager’ og tager ansvar for sin faglighed og får redskaber og begreber til kontinuerligt at søge denne i forhold til at opnå ny erkendelse, lære mere om eksisterende meningssammenhænge samt udse sig konkrete handlemuligheder i virksomheden og i samfundet.

Faget er fremadrettet og dets succes bør i sidste ende måles med en forbedret kvalitet og oplevelse af det forestående arbejde med bachelorprojektet, og af den eventuelt efterfølgende opstart på cand.merc.

Undervisningsformer
Der anvendes enkelte storforelæsninger. Undervisningen foregår primært på mindre øvelseshold med fokus på vekselvirkninger mellem forelæsninger, plenumdiskussioner, skriftligt gruppearbejde og øvelser
Litteratur

Hagedorn-Rasmussen, Peter, Fuglsang, Lars & Birsch Olsen, Poul (2007): Teknikker i samfundsvidenskaberne. Roskilde Universitetsforlag, 365 sider (udvalgte dele) KØBES

I kompendium:

 • Adolfsen, Jes (1998): Problemer i videnskab, Aalborg Universitetsforlag, side 29-36 (7 sider)
 • Andersen, Hanne& Faye, Jan (red.)(2006): Arvenefter Kuhn, Samfundslitteratur, side 9-35 (26 sider)
 • Basic guidelines to Problem-Solving and Decision-Making’ http://www.managementhelp.org/prsn_prd/prb_bsc.htm
 • Berlingske Nyhedsmagasin, fredag den 26. september 2008, kl 06:00: Dyrk talentmassen – ikke individet http://www.business.dk/article/20080926/nyhedsmagasin/80925114/

 • Bitsch Olsen, Poul & Pedersen, Kaare (1999): Problemorienteret projektarbejde. Frederiksberg: Samfundslitteratur, side 11-41 (30 sider)

 • Bjerg, Ole (2006): De sociologiske metoders epistemologi, i Bjerg, Ole & Villadsen, Kaspar (2006) ’Sociologiske metoder’, Samfundslitteratur, kapitel 1, side 11-28 (17 sider)
 • Buch, Robert (2008): søndag den 27. juli 2008, kl. 22:30: Onde og gode problemer, i Berlingske Tidende http://www.berlingske.dk/article/20080727/debatter/707270009/
 • Dugger, William (1983): Two Twists in Economic Methodology: Positivism and Subjectivism, American Journal of Economics and Sociology. Vol. 42. No. 1 (January), ss. 75-91 (16 sider)
 • Flyvbjerg, Bent (1996): Rationalitet og magt, Akademisk Forlag, side 137-158 (21 sider)
 • Guba, Egon (1990): The Paradigm Dialog, Sage Publications, side 17-27 (10 sider)
 • Heldbjerg, Grethe (2001): Grøftegravning i metodisk perspektiv, kapitel 2, side 26-47 (21 sider)
 • Herman, Stefan & Kristensen, Jens Erik (2005): Stress er også et systemisk problem, Ledelse i Dag, Nr.63, NOV (6 sider)
 • Langergaard, Luise Li, Barlebo Rasmussen, Søren& Sørensen, Asger(2006): Viden, videnskab og virkelighed, Samfundslitteratur, side 21-41 (20 sider)
 • Laursen, Karsten (2001): Filosofiske overvejelser om økonomi, trykt i ’Kritik af den økonomiske fornuft’, redigeret af Fenger-Grøn, Carsten & Kristensen, Jens Erik, side 271-290 (19 sider)
 • Møller, Michael (1990): Erhvervsøkonomiens udvikling i forskning og praksis, i Andersen, Heine (1990): Videnskabsteori og metodelære – bind II Erhvervsøkonomi, Samfundslitteratur, side 15-26 (12 sider)
 • Nygaard, Claus & Darmer, Per (2005), trykt i Nygaard, Claus (2005): Samfundsvidenskabelige analysemetoder, Samfundslitteratur, side 21-29 (8 sider)
 • Pirsig, Robert M (1995): Lila: en undersøgelse af moral, Schønberg, 9 sider

Vejledende supplerende litteratur:

Udover at studere de ikke opgivne sider i flere af bøgerne ovenfor, kan det anbefales at anskaffe sig fx

Bitsch Olsen, Poul & Fuglsang, Lars (2004): Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne: på tværs af fagkulturer og paradigmer, Roskilde Universitetsforlag, 2.udgave, 600 sider

Burrel, Gibson & Morgan, Gareth (1979): Sociological Paradigms and Organisational Analysis – elements of the Sociology of Corporate Life, Heinemann Educational Books.Genoptrykt fx 1994 af Arena books

Knudsen, Christian (2008): Erhvervsøkonomi: Virksomheden i organisatorisk, økonomisk og strategisk belysning.Samfundslitteratur, 233 sider