English   Danish

2010/2011  BA-HA_E161  Konkurrencescenarier - dynamisk markedskonkurrence

English Title
Konkurrencescenarier - dynamisk markedskonkurrence

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Placering Efterår , Første quarter , Forår
Uge 35-42:torsdag,11,40-14,15 Dette kursus udbydes også i foråret 2012
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Maks. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
Flemming Cumberland - fc.marktg@cbs.dkSecretary Helle Bunde - hbu.marktg@cbs.dk
Fagområde/Category
  • Markedsføring/Marketing
  • Organisation/Organization
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
  • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics

Udbydes under åbent universitet-Udbydes under åben uddannelse.
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Karakteren 12 gives for den præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af kursets læringsmål, således som det fremgår af fagbeskrivelsen med ingen eller få væsentlige mangler.
For at opnå karakteren 12 skal den studerende demonstrere:
  • Et særdeles godt indblik i fagets centrale teorier, modeller og værktøjer samt kunne reflektere over disses praktiske anvendelsesmuligheder/-begrænsninger i en given kontekst
  • Evnen til at reflektere over og i et betydeligt omfang inddrage relevante modeller, metoder og værktøjer fra tilstødende fagområder/fagdiscipliner
  • Evnen til på overbevisende måde at kunne analysere og vurdere en virksomheds strategiske forretningsmuligheder under hensyntagen til virksomhedens finansielle midler og øvrige kapaciteter
  • En særdeles god evne til at træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger samt kunne belyse de marketingrelaterede implikationer for virksomheder, organisationer eller andre aktører
Forudsætninger
Den studerende skal have en vis forståelse for og interesse i samfundsøkonomi og generel erhvervsøkonomi, herunder organisation, afsætningsøkonomi, budgettering, økonomistyring samt en vis forståelse for problemanalyse og metode.
Eksamen
4 timers skriftlig eksamen
Eksamensperiode Vintertermin

Eksamination
Eksamenen er en 4 timer skriftlig stedprøve med alle hjælpemidler. Eksamenen er PC-baseret og uden adgang til internettet. Det er også muligt at skrive i hånden.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Det er fagets formål at sætte den studerende i stand til at forstå, analysere samt beskrive en given virksomheds konkurrencesituation.

Analysen af en virksomheds eksisterende og potentielle konkurrenter på et givet aftagermarked har til formål at opnå og udvikle en optimal markedsposition i forhold til dens konkurrenter og dermed en max. udnyttelse af virksomhedens kompetencer.

På baggrund heraf er det formålet at få den studerende til at konkludere og anbefale målgivende handlinger set i lyset af en dynamisk konkurrencesituation.

Faget vil være inddelt i 2 sektioner: En mere klassisk sektion som introducerer grundlæggende begreber og perspektiver på markeder og konkurrence samt pris- og parameterteori, samt en sektion med et mere nutidigt og fremtidigt perspektiv, hvor scenarieplanlægning introduceres i form af et interaktivt spil: ”Commercial war game”, hvor de gennemgåede begreber, metoder og analyser vil blive illustreret.

Kurset giver den studerende følgende personlige kompetencer:

Kompetencer indenfor det kommercielle konkurrenceområde byggeri høj grad på praksis. Faget sigter således på at give den studerende en dybere indsigt i og forståelse for teorier/modeller/tilgange/platforme vedrørende udvikling af konkurrencemæssig excellence. Der opnås personlige kompetencer ved bl.a. at arbejde med fagområdet ud fra realistiske og risikofrie scenarier, hvor der skal afgives argumenterede målgivende handlingsforslag/ rekommendationer i konkrete konkurrencemæssige situationer.

Undervisningsformer
Forelæsninger i dialogform med case fremlæggelse/illustration af teori, samt dynamiske ”spil” sessioner med henblik på forståelse og indlæring af begreber.
Yderligere oplysninger

Max. 50 studerende kan optages på dette valgfag , idet der vil blive
tale om et aktivt indlæringsforløb med studenteroplæg, diskussioner ud fra udvalgte cases og øvelser m.m.

Litteratur

Moutinho, Luiz & Geoff Southern: Strategic Marketing Management -

A Business Process Approach. CENGAGE Learning, UK, 2010.

Heri udvalgte kapitler: future-predicting processes (scenario building and forecasting), demand management (market and technology forecasting) etc.

Diverse uddrag af Michael Porter: Competitive Strategy (1980) og

The Competitive Advantage. The Concept of the Value Chain (1985).

Uddrag af Ries, Al & Jack Trout: Marketing Warfare (2005).

Day, G.S. & Wensley, R.: “Assessing Advantage: A Framework for Diagnosing Competitive Superiority”, Journal of Marketing, 52(2), 1-20.

Andre udvalgte artikler fra videnskabelige tidsskrifter (meddeles)

Materialer til det interactive læringsspil “commercial war game”.

Supplerende øvelser og cases (uploades).