English   Danish

2010/2011  BA-HA_E50  Virksomhedsstrategi

English Title
Virksomhedsstrategi

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Maks. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
  • Stig Hartmann - Institut for Regnskab og Revision
Secretary Karina Ravn Nielsen/Lucie Alexanian - electives.lpf@cbs.dk
Fagområde/Category
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organization
  • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy

Udbydes under åbent universitet-Udbydes under åben uddannelse.
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Faget udvikler de studerendes analytiske evner og evne til at samarbejde i grupper omkring løsning af specifikke problemstillinger. Derudover trænes de studerendes evne til at fremlægge løsninger og diskutere i plenum. Endelig skærpes de studerendes evner til at formulere sig fagligt i skrift og tale.
Målet er, at de studerende for at opnå en topkarakter skal kunne beskrive og forklare faget modeller, begreber, perspektiver og teorier. Desuden skal de kunne anvende begreber, modeller, perspektiver og teorier på konkrete organisationer og brancher (cases) med henblik på at kunne identificere strategiske problemer, gennemføre strategiske analyser og fremkomme med strategiske løsningsforslag, Endvidere skal de studerende kunne forklare hvordan en given strategimodel/strategibegreb trækker på erhvervsøkonomisk teori og med udgangspunkt heri kunne forholde sig til den pågældende strategimodels/strategibegrebs anvendelsesmæssige muligheder og begrænsninger.
Forudsætninger
Det forventes at de studerende har kendskab til grundlæggende erhvervsøkonomisk teorier om virksomheder og organisationer. Mere konkret forudsætter faget et grundlæggende kendskab til erhvervsøkonomi, organisationsteori, marketing, økonomistyring og finansiering.
Eksamen
Individuel mundtlig eksamen (20 minutter) med forberedelse.
Eksamensperiode Maj/juni

Eksamination
Fagets lærebøger og egne noter kan medtages i forberedelseslokalet. Computer, telefon og andre elektroniske hjælpemidler må ikke anvendes i forberedelseslokalet. I eksaminationslokalet er det kun tilladt at medbringe 1-2 siders noter på papir som er udarbejdet i forberedelseslokalet.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Ideen med faget er, at give de studerende en introduktion til fagområderne strategi og strategisk analyse, -udvikling, -implementering og -ledelse gennem en indføring i fagets klassiske og nyere begreber, modeller og perspektiver. Derudover er det fagets ambition at bibringe de studerende en forståelse af strategimodellernes kobling til den nyere erhvervsøkonomiske teori. Faget søger at give de studerende en indsigt i, hvad det er for overvejelser, problemstillinger og krydspres en topledelse er konfronteret med, når den arbejder med organisationers overordnede og langsigtede udvikling i et økonomisk perspektiv.

Efter at have fulgt faget vil de studerende være i stand til at gennemføre en strategisk analyse af en organisation og dens omgivelser, udvikle relevante strategier, evaluerer disse og opstille en plan for strategiimplementering. Derudover vil de studerende være i stand til at forklare på hvilke forskellige måder strategifaget trække på forskellige typer af nyere erhvervsøkonomi og hvordan strategisk ledelse skaber økonomisk værdi for vores organisationer.

Faget lægger ud med en række af strategifagets grundbegreber, perspektiver og strategiudviklingsmåder og i tilknytning hertil gives en oversigt over koblingen imellem strategi og økonomisk teori og vi ser nærmere på bl.a. behavioralisme mv. Dernæst ser vi på analyse af virksomhedens omgivelser, dens interne forhold samt dens politiske og kulturelle kontekster. Dette knyttes til ideerne om at skabe økonomisk værdi via positionering, ressourcer og kompetencer samt via kontrakter og vi ser her bl.a. på strategifagets træk på neoklassisk teori, den ressourcebaserede teori, Principal/agent teorien samt den narrative teori. Herefter ser vi på udvikling af konkurrencesstrategier, koncernstrategier, vækststrategier, internationale strategier samt strategier for innovation og entreprenørskab. I relationer hertil har vi fokus på bl.a. transaktionsomkostningsteori og den evolutionære teori. Endelig vil vi se på hvordan strategier implementeres via bl.a. organisationsdesign, design af ledelsesprocesser, funktionsdesign og ledelse af forandringer mv. I tilknytning hertil vil vi bl.a. trække på den institutionelle teori, behavioralismen samt på den narrative teori.

Undervisningsformer
Faget gør brug af overbliks- og dialogforelæsninger, studenterpræsen¬tationer, gruppearbejder og hold diskussioner.
Yderligere oplysninger

Det maksimale antal studerende som kan følge holdet er 50 pga. fagets undervisningsform med gruppearbejder og case undervisning samt eksamensform

Litteratur

Johnson, Scholes, Whittington, ”Exploring Strategy – Text only – Ninth Edition”, Pearson Education/FT/Prentice Hall 2010 (ca. 600 sider).

Lorenzen, Friis & Vámosi (red): “Erhvervsøkonomisk teori”, Forlaget Samfundslitteratur 2004

(ca. 200 sider).

Hartmann, S.: ”Strategi og økonomisk værdiskabelse – en teoretisk oversigt for praktikere”, i tidsskriftet Økononmistyring & Informatik, 23. Årgang nr. 3. December 2007