English   Danish

2010/2011  BA-HA_E56  International Marketing & Eksportmarkedsføring

English Title
International Marketing & Eksportmarkedsføring

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
Flemming Cumberland
Fagområde/Category
  • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
  • Markedsføring/Marketing
  • Organisation/Organization
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
  • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy

Udbydes under åbent universitet-Udbydes under åben uddannelse.
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den ønskede kompetence forudsætter, at den studerende demonstrerer en grundig forståelse for en given international virksomheds funktion og sammenhæng.
Faget tilstræber derfor at udruste den studerende med kundskaber, viden og værktøjer, der sætter denne i stand til at beklæde relevante stillinger i eksporterende virksomheder.
Forudsætninger
Der lægges vægt på anvendelse af den akkumulerede kompetence indenfor HA-studiets fagdiscipliner (generel afsætningsøkonomi, organisation, økonomistyring og regnskabsforståelse samt for problemanalyse og metode) til belysningen af internationale marketingmæssige problemstillinger.
Eksamen
4 timers eksamen
Eksamensperiode Maj/juni
Eksamination
Eksamenen er en 4 timer skriftlig stedprøve med alle hjælpemidler. Eksamenen er PC-baseret og uden adgang til internettet. Det er også muligt at skrive i hånden.
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets progression vil basere sig på grundlæggende analyser af de enkelte markeder, opbygning af overblik over det enkelte marked og dets konkurrencesituation, vurdering af mulige salgs- og afsætningskanaler samt konsekvenserne af evt. foreslåede tiltag/ændringer af markedsføringsstrategien for virksomhedens økonomi, afsætningsorganisation og lignende. Det internationale aspekt får derved betydning i forbindelse med koblingen mellem strategiske, taktiske og operationelle overvejelser.

Den studerende skal kunne identificere, forstå og tackle internationale marketingproblemer i praksis - under hensyntagen til de rammebetingelser, der møder den enkelte virksomhed på internationale aftagermarkeder samt kunne fremskaffe den nødvendige information og data om det fremmede marked.

Den enkelte virksomhed og dens placering i det internationale markedsmæssige billede sættes i fokus via inddragelse af en række centrale faglige temaområder:

- Internationalization

- Company Resources and Capabilities

- The International Environment

- The Market Selection Proces

- Market Entry Strategies

- Product- & Brand Strategies in International Marketing

- International Marketing Operations

Temarammen er således forholdsvis bred og vil tage udgangspunkt i en række forskellige tilgange til de internationale markeder således, at den studerende kan basere sin internationale marketingindsats på et fleksibelt grundlag og ikke med anvendelse af blot én eller kun få teorier eller løsningsforslag. Dette indebærer, at virksomheden aktivt forholder sig til hvilke markeder, der er attraktive og hvilke markeder, der ikke matcher virksomhedens overordnede strategi.

Undervisningsformer
Oversigtsforelæsninger i dialogform samt casegennemgange med henblik på forståelse, indlæring og anvendelse af teorier/modeller og begreber.
Vekselvirkningen mellem teoretiske indfaldsvinkler og praktiske anvendelser vil således være en bærende pædagogisk dimension i læreprocessen.
Litteratur

Cumberland, Flemming (red): Materialesamling til markedsføring.

Samfundslitteratur, 1.udgave 4.oplag, 2010

Cumberland, Flemming: Indtrængningsproblematikken og udvalgte

Erhvervsøkonomiske teoriområder.

Institut for Afsætningsøkonomi,Working Paper Nr. 2/2005 (uploades)

Hollensen, Svend: Global Marketing: A Decision-Oriented Approach.

5.edition, 2011. FT Prentice Hall/Pearson Education Limited.

Nondal, Lars, Larsen, Karen & Erik Sonne: Kilder til international markedsinformation . CBS Library, 2010 (uploades som klikbar pdf-fil).

Udvalgte artikler fra videnskabelige tidsskrifter (meddeles senere).

Diverse øvelses- og casemateriale (uploades).