English   Danish

2010/2011  BA-II  HA(mat.)-miniprojekt

English Title
HA(mat.)-miniprojekt

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik
Kursusansvarlig
Dorte Kronborg
Fagområde/Category
  • Markedsføring/Marketing
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal dokumentere:
  • Evne til selvstændigt at anvende teorien for det valgte fagområde.
  • Evne til at formulere teori og anvendelser heraf velstruktureret og kortfattet.
  • Evne til at præsentere opgavens centrale problemer og kunne deltage i en diskussion heraf.
Eksamen
Skriftligt projekt med mundtlig forsvar
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni og August
Prøven består af et skriftligt projekt og en efterfølgende individuel mundtlig eksamination, som bedømmes af to eksaminatorer. Den skriftlige rapport kan udarbejdes individuelt eller i grupper af 2-4 studerende. Bedømmelsen er en helhedsbedømmelse af den skriftlige og den mundtlige del. Ved bedømmelsen indgår endvidere den studerendes stave- og formuleringsevne i bedømmelsesgrundlaget, jf. dog studieordningens § 11, stk. 2 i studieordningen. Bedømmelsen er et udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevne, i det dog det faglige indhold vægter tungest.
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Yderligere oplysninger

Studiesekretariatet for HA(mat.)