English   Danish

2010/2011  BA-IM  Internationale markedsføringstekster, fransk, spansk og tysk

English Title
Internationale markedsføringstekster, fransk, spansk og tysk

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
Joan Tournay, franskCarsten Humlebæk, spanskMette Skovgaard Andersen, tysk
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal kunne
  • producere tekster på fremmedsproget, som overvejende overholder de sproglige og stilistiske konventioner for de pågældende genrer
  • tilpasse målsprogsteksten til modtageren, kommunikationssituationen og tekstens formål
  • udtrykke sig på fremmedsproget uden kommunikationsforstyrrende fejl i forhold til opgaven og målgruppen
  • anvende et i kommunikationssituationen passende ordforråd, herunder den relevante fagterminologi samt udtrykke sig relativt varieret og idiomatisk på fremmedsproget
  • producere sammenhængende tekster med klare budskaber
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Maj/juni
Varighed 24 timer
Prøven er en 24-timers individuel skriftlig opgave skrevet på basis af en udleveret case. Opgaven udarbejdes på fremmedsproget (fransk, spansk eller tysk). Omfang: Opgaven må maksimalt fylde 2 normalsider. Syge-/omprøve: Afholdes efter samme regler som den ordinære prøve
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

- Den studerende skal være i stand til at producere markedsføringstekster af en vis kompleksitet på fremmedsproget
- tilpasse teksterne til målgrupper på de udenlandske markeder, både sprogligt og kulturelt (dvs. med modtageren i centrum)

Der arbejdes casebaseret, dvs. markedsføringsteksterne indgår i en større sammenhæng. Som eksempel på en casesituation kan nævnes tilrettelæggelse af en messe., hvor der lægges op til produktion af tekster til forskellige målgrupper, med forskelligt indhold og varierende budskaber. Der kan også være tale om konkrete salgskampagner, produkt- og virksomhedspræsentationer eller web-tekster. I forbindelse med opgavegennemgangen vil også relevante grammatiske problemstillinger blive behandlet.

Undervisningsformer
Undervisningen foregår primært på den studerendes fremmedssprog (fransk, spansk eller tysk). Udprøvningen foregår på den studerendes fremmedsprog.

Kurset består af en kombination af holdundervisning, workshops/gruppearbejde og diskussioner på baggrund af en eller flere caseopgaver med fokus på problemorienteret arbejde.
Arbejdsbelastning
Undervisning 20 timer
Forberedelse 96 timer
Selvstændigt fagligt arbejde 39 timer
Hjemmeopgaver 20 timer
Eksamen inklusive eksamensforberedelse 50 timer