English   Danish

2010/2011  BA-IMK_FV  Videnskabsteori

English Title
Videnskabsteori

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Søren Brier - Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier
Fagområde/Category
  • Filosofi og videnskabsteori/Philosophy and philosophy of science
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal kunne:
reflektere kritisk over forskellige teoriers og metoders grundlag og relevans i relation til en konkret problemstilling
gøre rede for de i pensum gennemgåede analysemetoders og slutningsformers grundlag
kort, præcist og klart fremføre essayets problemformulering
med udgangspunkt i gruppeessayet analysere et enten interkulturelt, markedskommunikativt, organisations- og/eller virksomhedskommunikativt problem metodologisk, herunder inddrage de i kurset gennemgåede begreber og metoder
rationelt begrunde sit valg af paradigmer og metoder
gennemføre en analyse af konkrete problemstillinger med én eller flere af de gennemgåede tilgange
give en kohærent og konsistent tolkning af analysens resultater
supplere sin konklusion med en vurdering af, hvilke typer af viden der vha. de valgte analysemetoder er produceret, hvad disse vidensformer kan bruges til og hvordan de evt. kan kombineres med andre former for viden
Demonstrere metode- og formidlingsmæssig sikkerhed, herunder:
Formulere sig klart og præcist med anvendelse af det relevante fagsprog
Angive sine kilder korrekt og konsekvent i besvarelsen
Strukturere fremstillingen og præsentere stoffet i en sprogligt og indholdsmæssigt klart formuleret og disponeret form
Eksamen
Fagets Videnskabsteori
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Varighed 20 minutter
Prøven er en mundtlig prøve på baggrund af et essay skrevet i grupper. Gruppestørrelsen er på 3-5 studerende, for undtagelser jf. studieordningen. Prøven afholdes efter reglerne i § 6. Omfang: Essayet må maksimalt fylde 5 normalsider uanset antal studerende. Varighed: Den mundtlige prøve varer 20 minutter per studerende inklusiv votering. Bedømmelse: Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Karakteren er et udtryk for en helhedsbedømmelse af det skriftlige essay og den mundtlige eksamen. Syge-/omprøve: Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af det skriftlige gruppeessay til den ordinære eksamen, men været syg ved den mundtlige prøve afvikles sygeprøven på baggrund af det allerede indleverede gruppeessay. Hvis den studerende ikke har deltaget i udarbejdelsen af det skriftlige gruppeessay på grund af sygdom kan den studerende deltage i den mundtlige sygeprøve, hvis vedkommende inden for en nærmere fastsat frist indleveret et individuelt udarbejdet essay. Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af det skriftlige gruppeessay til den ordinære eksamen, men ikke har bestået ved den mundtlige prøve afvikles omprøven normalt på baggrund af det allerede indleverede gruppeessay. Den studerende kan dog vælge inden for en nærmere fastsat frist i stedet at indlevere et nyt individuelt udarbejdet essay.
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende skal have indsigt i generelle og tværfaglige teoretiske og analytiske tilgange til videnskabsteori. Spørgsmål om forholdet mellem videnskabelige og andre former for viden, opfattelser af videnskabelighed, objektivitet, sandhed, videnskabelig videns generalitet, repræsentativitet og forudsigelseskraft, videnskabelige slutningsformer, sandhedskriterier er i centrum. Den studerende skal desuden have indsigt i forskellige metoder herunder forskellen på kvantitative og kvalitativ forskning og på naturvidenskabelige, fænomenologisk-hermeneutiske, samfundsvidenskabelige og tekniske tilgange til kommunikationsvidenskabelige analyser.
Kursets anlæg er tværfagligt med hovedinteresse inden for humaniora og samfundsvidenskab. Her lægges igen særligt fokus på problemstillinger, paradigmer og metodologiske overvejelser indenfor det kommunikationsvidenskabelige område.

INDHOLD:
Hvad er viden og hvordan kan vi producere viden? Hvilke konsekvenser har valg af videnskabeligt paradigme for og hvad betyder det i sidste ende for analysen og vurderingen af praksis? Kurset i Videnskabsteori danner grundlag for det akademiske arbejde, men det diskuteres også, hvordan den praktiske håndtering af interkulturel markedskommunikation kan informeres af videnskabsteoretiske positioner og valg.

Undervisningsformer
Undervisningen vil forløbe som 12 dobbelttimer, hvortil det forventes at man har læst til undervisningen og deltager aktivt med spørgsmål. Desuden med 9 dobbelttimer øvelser på seks hold á 30 personer med gruppe besvarelser i form af PP-fremlæggelse af en række cases til øvelsestimerne, som vi stiller spørgsmål til.
Arbejdsbelastning
Undervisning 62 timer
Forberedelse 70 timer
Hjemmeopgaver 38 timer
Eksamen incl. eksamensforberedelse 55 timer
Litteratur

Brier, Søren (2006): Informationsvidenskabsteori, Samfundslitteratur, 2. udv. kap. 1-8., Hvad er videnskabsteori?: Vidensformer og sandhed, Hvad er videnskabsteori?: Forsknings-, slutnings- og metodetyper herunder kvantitativ og kvalitative metoder, Den klassiske naturvidenskabelige selvforståelse og positivismens tilblivelse, Poppers kritiske rationalisme, Kuhns paradigmeteori, Videnskabens enhed uden enhedsvidenskab, Betydningsdannelse, videnskab og eksistens i C.S. Peirces semiotik i kontrast til Saussures semiologi, Videnskab som et symbolsk generaliseret media i agoraen. pp. 284
Nygaard, Claus (2005): Samfundsvidenskabelige Analysemetoder, Samfundslitteratur. Kap. 1+3-7, Intro til samfundsvidenskabelige analysemetoder, kritisk realisme, Den filosofiske hermeneutik, Regnskaber og postmoderne ontologi, Socialkonstruktivisme som forskningsmetode, Empirisk fænomenologi. Pp. 145.

Artikler og kapitler til kompendium
Bo Elling: ”Kritisk teori” kap. 6 i Fuglsang, Lars og Bitsch Olsen, P. (2004): Videnskabsteori i Samfundsvidenskaberne på tværs af fagkulturer og paradigmer, Roskilde Universitetsforlag, 2. Udg. Side 207-31. Pp. 24.
Månson: Karl Marx, Kap. 2 i Andersen, H. og Kaspersen, L. B. (2004): Klassisk og moderne samfundsteori, Hans Reitzels forlag. Ss. 27- 44 i alt 17 sider.
Torben Elgaard Jensen ”Aktør-Netværksteori – en sociologi om kendsgerninger, karakker og kammuslinger” Papers in Organization, No. 48, 2003, Pp. 32.
Mary Jo Hatch (1997): Organization Theory, Oxford: Oxford University Press, p. 34-52 “Contemporary Influences on Organization Theory”.
Esben Rahbek Pedersen og Mahad Huniche, “Samfundsansvar i praksis: - organisatoriske forudsætninger for social ansvarlighed” i Social ansvarlighed – fra idealisme til forretningsprincip, Djursø og Neergaard (red.), Academica, Århus 2006, s. 97-113.
Deloitte: ”Nye krav i Årsregnskabsloven: Redegørelse for virksomheders samfundsansvar”, Deloitte, 2009 (2 sider, vedhæftet)
Knudsen, Jette Steen: ”Synspunkt: CSR – blålys eller business?” Berlingske Tidende, 14.04.2010 (1 side).
Hartmann, Stig : ”Tendenser i nyere regnskabsforskning” (Hvad kan ledere anvende regnskaber til, hvilken indsigt kan de erhverve og hvor er regnskabsvæsenet på vej hen?), Ledelse og Erhversøkonomisk/Handelsvidenskabeligt Tidsskrift/Erhvervsøkonomisk Tidsskrift, Bind 63 (1999) 2
Hildebrand, Steen: ”Den tredobbelte bundlinie”, Børsen, 25.juni 2004, Kronik.