English   Danish

2010/2011  BA-IMK_KIO  Kommunikation i organisationer

English Title
Kommunikation i organisationer

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Henrik Merkelsen - Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier
Fagområde/Category
  • Kommunikation/Communication
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal kunne:
• Identificere og definere kommunikationsproblemer i konkrete cases
• Udvælge og redegøre for de teorier der er bedst egnede til at forklare årsagerne til problemerne
• Operationalisere og anvende teorierne i konkrete analyser af empirien
• Give teoretisk funderede løsningsforslag på baggrund af analysen
• Redegøre for potentielle svagheder i egen analyse
• Demonstrere metode- og formidlingsmæssig sikkerhed, herunder:
• Formulere sig klart og præcist med anvendelse af det relevante fagsprog
• Angive sine kilder korrekt og konsekvent i besvarelsen
• Sikre intern sammenhæng i fremstillingen
Eksamen
Kommunikation i organisationer
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Maj/juni
Prøven er en individuelt udarbejdet skriftlig ugeopgave skrevet på basis af en udleveret case. Omfang: Besvarelsen må maksimalt fylde 10 normalsider. Varighed: Der gives én kalenderuge til besvarelsen. Bedømmelse: Der gives karakter efter 7‐trinsskalaen. Syge‐/omprøve: Afholdes efter samme regler som den ordinære prøve.
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

De studerende skal tilegne sig teoretisk viden som kan bruges til at analysere hvordan kommunikation påvirker, og påvirkes af, organisationers struktur, kultur og omverden. Derudover skal kurset sætte de studerende i stand til at kunne anvende denne viden i forbindelse med praktiske kommunikationsopgaver.

Kurset introducerer den studerende til teorier vedrørende sammenhængen mellem organisationers struktur, kultur og kommunikation. Med udgangspunkt i autentiske cases, arbejder de studerende med emner såsom:
• Typiske kommunikationsproblemer i forskellige typer af organisationsstrukturer
• Identifikation og udnyttelse af uformelle kommunikationsnetværker
• Hvordan en organisations kultur påvirker hvem der (ikke) taler til hinanden, hvad de (ikke) taler om, hvordan de taler til hinanden, osv.
• Misforståelser mellem subkulturer

Undervisningsformer
Kurset består af en kombination af holdundervisning, diskussioner, oplæg fra studerende, samt mundtlige og skriftlige øvelser. For at sætte kurset ind i en realistisk og praktisk sammenhæng vil en del af kurset være bygget op omkring en eller flere caseopgaver.
Arbejdsbelastning
Undervisning 24 timer
Forberedelse 115 timer
Hjemmeopgaver 26 timer
Eksamen incl. eksamensforberedelse 60 timer
Litteratur

Eisenberg, E.M. & Goodall, H.L. (2004) Defining Organizational Communication

Case: FBI
Case: Hewlett-Packard


 Morgan, G. (2006) Images of Organization. Chapter 1 & 2.


Corson, J.J. (1944) The role of communication in the process of administration Public Administration Review, Vol. 4, No. 1, pp. 7-15.

Case text: “Could the FBI have prevented 9/11?”

Glauser, M.J. (1984) Upward information flow in organizations: Review and conceptual analysis. Human Relations, 37(8).

Morgan, G. (2006) Images of Organization. Chapter 3.

Courtright, J.A., Fairhurst, G.T., & Rogers, L.E. (1989) Interaction patterns in organic and mechanistic systems. The Academy of Management Journal, Vol. 32, No.

Barker, J.R. (1993) Tightening the iron cage: Concertive control in self-managing teams Administrative Science Quarterly, 38(3).

Stohl, C. & Cheney, G. (2001). Participatory processes/paradoxical practices: Communication and the dilemmas of organizational democracy Management Communication Quarterly, vol. 14.

Cross, R. & Prusak, L. (2002) The People Who Make Organizations Go - or Stop. Harvard Business Review, 80(6).

Krackhardt, D. & Hanson, J.R. (1993) Informal Networks: The company. Harvard Business Review.

Cross, R. & Parker, A. (2004). The hidden power of social networks. Understanding how work really gets done in organizations. Harvard Business School Press. Apendix A: Conducting and interpreting a social network analysis.

McGregor, Theory X and Theory Y.

Case: „The rise and fall of Chainsaw Carly’

Schein, E. (1997) Organizational Culture and Leadership. Preface, chapter 1

Schein, E. (1997) Organizational Culture and Leadership. Chapters 2-3.

Case: How Barings lost its bearings. (Sitescape)

Schein, E. (1997) Organizational Culture and Leadership. Chapter 12

Schein, E. (1997) Organizational Culture and Leadership. Chapters 13 & 14.

Martin, J. & Siehl, C. (1983) Organizational culture and counterculture: An uneasy symbiosis. Organizational Dynamics, 12(2).