English   Danish

2010/2011  BA-IMK_KOK  Kultur‐ og kommunikationsteori

English Title
Kultur‐ og kommunikationsteori

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Henrik Merkelsen - Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier
Fagområde/Category
  • Kommunikation/Communication
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal kunne:

Udvise indsigt og overblik over fagområdets teorier og analytiske modeller samt deres anvendelse på konkrete problemstillinger

Beskrive og analysere en udleveret case fyldestgørende, herunder:
o Udvælge de mest centrale elementer i casen og gengive disse korrekt
o Udvælge de begreber og modeller, som er bedst egnede til at besvare problemstillingen, og gengive disse korrekt
o Anvende begreber og modeller på casen og dermed give en teoretisk informeret og
empirisk velbegrundet besvarelse af problemstillingen

Redegøre for begreber og modellers egnethed i forhold til den konkrete case og diskutere analytiske pointer i et bredere teoretisk perspektiv

Demonstrere metode‐ og formidlingsmæssig sikkerhed, herunder:
o Formulere sig klart og præcist med anvendelse af det relevante fagsprog
o Angive sine kilder korrekt og konsekvent i besvarelsen
o Strukturere fremstillingen og præsentere stoffet i en sprogligt og indholdsmæssigt klart formuleret og disponeret form
Eksamen
Kultur- og kommunikationsteori
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode December/januar
Prøven er en individuelt udarbejdet skriftlig ugeopgave skrevet på basis af en udleveret case. Omfang: Besvarelsen må maksimalt fylde 10 normalsider. Varighed: Der gives én kalenderuge til besvarelsen. Bedømmelse: Der gives karakter efter 7‐trinsskalaen. Censur: Ingen censur Syge‐/omprøve: Afholdes efter samme regler som den ordinære prøve.
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kultur‐ og kommunikationsteori består af en kronologisk gennemgang af udviklingen i kultur‐ og
kommunikationsteori med tre hovednedslag: tiden før og op til Anden Verdenskrig, tiden umiddelbart efter
Anden Verdenskrig og tiden fra 1960’ernes ungdomsoprør og frem. De enkelte kultur‐ og
kommunikationsteorier vil blive forklaret i deres historiske sammenhæng, ligesom relationen mellem
kultur‐ og kommunikationsteorierne vil blive diskuteret. Udover indsigten i teoriernes generelle
forklaringspotentiale og forståelsen for teoriernes tilblivelsesvilkår vil der være fokus på teoriernes
anvendelighed i forhold til nutidig interkulturel markedskommunikation i praksis.

Formålet med undervisningen i Kultur‐ og kommunikationsteori er, at de studerende får overblik over hovedudviklinger inden for kultur‐ og kommunikationsteori sådan som disse fagfelter har udviklet sig uafhængigt af og i samspil med hinanden fra slutningen af 1800‐tallet. De studerende vil lære at:

• Identificere, karakterisere, sammenligne og diskutere hovedstrømninger inden for kultur‐ og kommunikationsteori

• Anvende teoretiske begreber og modeller på konkret (inter)kulturelle og (markeds)kommunikative cases

• Vurdere anvendeligheden og forklaringspotentialer af de forskellige begreber og modeller

Undervisningsformer
Forelæsninger og holdundervisning
Arbejdsbelastning
Undervisning 48 timer
Forberedelse 100 timer
Hjemmeopgaver 17 timer
Eksamen incl. eksamensforberedelse 60 timer
Litteratur

Just, S. N. og t. Burø: Mønstre for meningsdannelse. Kbh: Reitzel 

Just, Sine Nørholm et al. (2007): Organisation og omverden. Frederiksberg: Samfundslitteratur, s. 17-25 og 165-170.
Malinowski, Bronislaw (1922): Argonauts of the Western Pacific. London: Routledge and Kegan Paul, s. 146-163. Hastrup, Kirsten (2004): Kultur – det fleksible fællesskab. Århus: Aarhus Universitetsforlag, s. 35-53.
Case: Kumar, K. B. S. (2004): “MNC Experience in India: McDonald’s.” ECCH Collection.
Lasswell, Harold D. (1948): “The Structure and Function of Communication in Society.” I: Bryson, L. (red.): The Communication of Ideas. New York: Harper & Brothers, s. 37-51.
McQuail, Denis (2000): McQuail’s Mass Communication Theory. 4. udgave. London: Sage Publications, s. 416-448.
Case: Roy, Kisholoy. (2007). “James Bond and Product Placement. Marketers’ Cine Connection with the Meta Brand.” ECCH Collection.
Horkheimer, Max & Theodor W. Adorno (1993[1944]): Oplysningens dialektik. København: Samlerens Bogklub, s. 179-238.
Scannell, Paddy (2007): Media and Communication. Los Angeles: Sage Publications, s. 31-62.
Case: Gayatri, D. & T. Phani Madhav (2004): “Euro Disney: Failed Americanism?” ECCH Collection.
Katz, Elihu (1957): “The Two-Step Flow of Communication: An Up-To-Date Report on an Hypothesis.” Public Opinion Quarterly, vol. 21, nr. 1, s. 61-78.
Windahl, Sven, Benno Signitzer & Jean T. Olson (2009): Using Communication Theory. 2. udgave. London: Sage Publications, s. 69-77.
Case: Hotchandani, Sandhya (2008): “Word-of-Mouth Marketing. Contrivance to Make or Break a Brand?” ECCH Collection.
Mohanty, Chandra Talpad (2007 [1988]): ”I vestens øjne: feministisk forskning og kolonial diskurs.” I: Hauge, Hans (red.) (2007): Postkolonialisme. Århus: Aarhus Universitetsforlag, s. 167-185.
Hauge, Hans (2007): ”Introduktion.” I: Hauge, Hans (red.) (2007): Postkolonialisme. Århus: Aarhus Universitetsforlag, s. 7-28.
Case: Chakraborty, Ishani (2008): “Diversity at Denny’s. The Turnaround Strategy.” ECCH Collection.
Hall, Stuart (2001 [1980]): ”Encoding/decoding.” I: Harrington, C. Lee & Denise D. Bielby (red.): Popular Culture: Production and Consumption. Malden: Blackwell Publishers Inc., s. 123-132
Habermas, Jürgen (1996 [1983]): Diskursetik. Frederiksberg: Det Lille Forlag, s. 49-55.
Gripsrud, Jostein (2005): Mediekultur, mediesamfund. København: Hans Reitzels Forlag, s. 72-75 og 255-268.
Case: Maseeha, Syeda (2009). ”Marketing Sunsilk: How Unilever Launched its Global Hair Care Brand in the US.” ECCH Collection.
Hastrup, Kirsten (2004): Kultur – det fleksible fællesskab. Århus: Aarhus Universitetsforlag, s. 159-177.