English   Danish

2010/2011  BA-IMK_SK  Skriv kreativt

English Title
Skriv kreativt

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
 • Henrik Merkelsen - Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier
Fagområde/Category
 • Kommunikation/Communication
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal kunne:
 • Anvende metoder til idégenerering og research
 • Anvende modeller eksempelvis narrative modeller i forbindelse med udformning af tekster
 • Anvende retoriske værktøjer og strategier
 • Forstå, definere og anvende forskellige markedskommunikative genrer
 • Tilpasse teksten til den pågældende genre/medie, kommunikationssituation og målgruppe
 • Træffe velbegrundede stilistiske valg i forhold til genren
 • Reflektere over de anvendte metoder og tilgange og diskutere alternativer
 • Demonstrere metode- og formidlingsmæssig sikkerhed, herunder:
 • Formulere sig klart og præcist med anvendelse af det relevante fagsprog
 • Angive sine kilder korrekt og konsekvent i besvarelsen
 • Sikre intern sammenhæng i fremstillingen
Eksamen
Skriv kreativt
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Maj/juni
Prøven er en 72‐timers individuel udarbejdet skriftlig opgave skrevet på basis af en udleveret case. Besvarelsen skal indeholde et kommunikationsprodukt og en teoretisk argumenterende del. Omfang: Opgaven må i alt maksimalt fylde 12 sider, herunder må kommunikationsproduktet maksimalt fylde 3 normalsider og den teoretisk argumenterende del må maksimalt fylde 9 normalsider. Bedømmelse: Der gives karakter efter 7‐trinsskalaen. Karakteren er et udtryk for en helhedsbedømmelse af kommunikationsproduktet og den argumenterende del. Syge‐/omprøve: Afholdes efter samme regler som den ordinære prøve.
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

De studerende trænes i at producere kreative tekster inden for forskellige genrer såsom annoncer, årsberetninger, pressemeddelelser, brochurer, weblogs osv. På heldagsworkshops producerer og afleverer de studerende deres tekster til kritik. De lærer hvordan forskellige genres skriveprocesser forløber – med research, idégenerering, retoriske og stilistiske valg og at skrive og omskrive i flere omgange. Kurset demonstrerer desuden metoder til tekstproduktionens forskellige faser.

Undervisningsformer
Kurset består af en kombination af forelæsninger workshops, holdundervisning og skriftlige øvelser.

Litteratur


Afventer curriculum