English   Danish

2010/2011  BA-IMK_VFFA  Forbrugeradfærd

English Title
Forbrugeradfærd

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår , Forår
Vejledende undervisningstidspunkt: Fredag, 11.40-13.20, 36-41, 43-48 Dette kursus udbydes også i foråret 2012
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Maks. antal deltagere 60
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
Diana Storm
Fagområde/Category
  • Kommunikation/Communication
  • Markedsføring/Marketing

Udbydes under åbent universitet-Udbydes under åben uddannelse.
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal demonstrere kompetence til:
• at indsamle og anvende valide primære og/eller sekundære data til brug for analyse af forbrugeradfærd på et givent marked
• at udvælge og anvende relevante begreber, teorier, metoder og modeller fra faget til systematisk, selvstændigt, og kritisk at kunne analysere forbrugeradfærden på et marked eller hos en specifik forbrugergruppe
• at kunne drage relevante marketing-relaterede konsekvenser på baggrund af en sådan analyse af forbrugeradfærd
• at præsentere, diskutere, og vurdere analysens resultater og konklusion på faglig og videnskabeligt funderet vis. Dette udmøntes i:
o Klar og veldisponeret struktur og præsentation
o Klar og præcis kommunikation, der trækker på relevant fagterminologi
o Korrekte og konsistente referencer til det anvendte kildemateriale
Forudsætninger
Forudgående kendskab til marketing og/eller kommunikation vil være en fordel i dette fag.
Eksamen
individuel hjemmeopgave på 5 NS.
Eksamensperiode Vintertermin

Eksamination
Eksamensform: En individuel hjemmeopgave på 5 NS.
Hjælpemidler: Alle
Bedømmelse: En karakter efter 7-trinsskalaen
Censur: Ingen
Syge-/omprøve: Som den ordinære
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kendskab til og forståelse af forbrugerens adfærd, motivationer, og fortolkninger er ofte nøglen til succes på et marked. Uden dette kendskab vil en organisations marketing-indsats og -resultater være præget af tilfældigheder og forudinddtagelser. Dette fag spørger derfor: Hvordan agerer forbrugere i forbindelse med erhvervelse, anvendelse og afskaffelse af produkter, serviceydelser, brands, mv.? Hvad motiverer forbrugere? Hvordan når forbrugeren frem til en beslutning i forbrugsrelaterede situationer? Hvad betyder produkter og brands for forbrugere i hverdagslivet? Hvilke sammenhænge er der mellem forbruger-adfærd og -identitet? Hvordan spiller forbrug og kultur sammen? Og hvordan kan viden om forbrugeradfærd omsættes til brugbart input i marketingprocessen – strategisk såvel som taktisk?

Undervisningsformer
Faget undervises i 12 sessioner á 2 timers lektioner fordelt på forelæsninger og casearbejde. Der veksles mellem teori og praksis via dialogforelæsninger, indlæg, diskussioner, øvelser og cases. Obligatorisk deltagelse i casearbejde.
Litteratur

Vejledende litteratur:

Solomon, Bamossy, Askegaard, and Hogg. Consumer Behaviour. A European Perspective. Prentice Hall. Seneste udgave. Derudover artikler fra relevante tidsskrifter.